23 Μαρτίου 2013

Μελαναιγίδα ΔιόνυσονEtymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum (ζείδωρος – μαι)
Alphabetic entry mu, page 387, line 38

<Μενδήσιος>, μένδος λέγετο παρ' Αγυπτίοις τράγος,
 κ το μένδος, μένδητος, μενδήτιος κα μενδήσιος· τι
 τοπικόν στι, ς θαλάσσιος, οράνιος.
<Μέλας>, ε
ς τ λάας.

Etymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum (ζείδωρος – μαι)
Alphabetic entry pi, page 458, line 25

                                    πέλειαν δ λλοι φασ
 περιστερς εδος, οον φάσσαν· τυμολογεται παρ τ
 πέλαν σημαίνει τ μέλας· πέλειαι περιστερα λέγον-
 ται κα
μαντεαι.


Etymologicum Gudianum, Additamenta in Etymologicum Gudianum (άλιονζειαί) (e codd. Vat. Barber. gr. 70 [olim Barber. I 70] + Pari
Alphabetic entry alpha, page 43, line 22

Αθάλη>· παρ τ αθω, στι καίω. αθάλη δέ στι σποδς το πυρός.
 <Αθάλη>· παρ τ αθω, τ καίω
<Αθιοπία> <Ps. 67, 32>· παρ τ Αθίοψ· τοτο παρ τ αθω, τ καίω.
 <Αθίοψ>· μέλας· οονε ες ψιν ν θείας δόξης, ν πτάνεται <ντς>
το ν δμ ⟦παραδείσου. τν⟧ δ διαγωγν κα τν πολιτείαν τν Βραγμάνων
κέκτηται, οτινές εσιν ο γιοι μάκαρες· οδν πάρχει ατος ⟦πρς διαγωγήν⟧,
λλ ορανς σκέπη, στρωμν λη, τράπεζα γ, κρόδρυα ες βρσιν ατος,
κα τρυφ ⟦εχα κα μνοι⟧ ες θεν γινόμενοι. ατς Αθίοψ
περισσόχειλος, χαλαστόδοντος, ερωστόψυχος, τολμηρς ν ψύχει, δειλς ν καύ-
ματι, νεπιθύμητος πόλεων, πιθυμητς δ μλλον καθεύδειν ν τ δί γαί
κα πολαύειν τν ατς παγκοσμίων ρωμάτων.  
 <Αθίοψ>· οχ, ς τινες, παρ τ χειν τν πα μελανήν, σημαίνει τν
φωνν τν φθαλμόν· λλ' χων τν ψιν καυστικήν. κα γράφεται δι
το <ο> μικρο.
 {μήρου} <Αθουσαι> <θ 57>· α π το λίου καταυγαζόμεναι στοαί· παρ τ
αθεσθαι, στι καίεσθαι κα φλέ⟦γεσθαι⟧.
<Αθριος>. ξω, π τν αθέρα τοι έρα.
Etymologicum Symeonis, Etymologicum Symeonis (αμωσγέπως)
Volume 1, page 136, line 15

<αθάλειος>· τ π τν ες <λος> βαρυτόνων πρ δύο
συλλαβς ντων μ θνικ δι τς <ει> διφθόγγου γράφονται· αόλος,
κατάστικτος, αόλειος, ποικίλος· αθαλος αθάλειος, σημαίνει
δ τν καπνόν….
θος> (Eur. Rhes. 990?)· στέον, τι αθος στν
καίων· παρ τ αθω, τ καίω, αθός δ καιόμενος. οτω Φιλό-
ξενος ες τ ηματικόν Z68. Et. gen. 188.  
θύσσειν> (Soph. Fr. 542)· νασείειν, νακαίειν
θω>· τ καίω· κ το δαίω, τ καίω, περβιβασμ
αδω κα τροπ το <δ> ες <θ> αθω. κ δ το αθω γίνεται αθός,
μέγας μέλας. κα αθων (Soph. Ai. 222 teste Eust. 357, 14)
νδρεος πολεμικός c 220 Z91. Et. gen. p. 136, 4.
θινα>· τ εκαυστα κα καύσιμα ξύλα. Et. gen. p.

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia recentiora)
Play Pr, hypothesis-verse of play 428bis, line 14

                                            βο δ κα στενάζει δι τοτο
θάλασσα κα βυθς κα μέλας τόπος το ιδου ποβρέμει κα
ποστενάζει, μετ στεναγμο χον μφέρει.

Ενώ υπάρχουν αναφορές για τον ναό του  Διονύσου του Μελαναιγίδος, του Διονύσου εκείνου που φέρει ή κρατά την Μαύρη ΑΙΓΙΔΑ ή φέρει την μαύρη κατ-ΑΙΓΙΔΑ …
 Απατούρια/ Απατουρία είναι η ανάλογη τελετή των Αθηναίων στην οποία εορτάζεται ο προστάτη-θεού της φρατρίας, συνήθως ο Δία Φρατρίου ή της Αθηνάς Φρατρίας καθώς και ο Μελαναιγς Διόνυσος.

 Θεωρείτε ότι είναι η εορτή εισόδου των νέων εφήβων στην φρατρία… Εορτάζεται από τις 27-29 Πυανεψιώνος (12-14 Νοεμβρίου) όπου γράφονται τα παιδιά τους στα μητρώα…Η εορτή των νέων κλάδων/υιών με την αιγίδα του Διονύσου, ενώ θεωρούσαν ότι μέχρι τότε οι παίδες δεν είχαν πατέρα – Α-πάτορες και τώρα αποκτούν  αφού έχουν δηλωθεί και αναγνωριστεί και επίσημα πλέον , από τους γονείς-πατέρες τους, ως γνήσια τέκνα τους στην φρατρία !!!


Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum
Kallierges page 118, line 55

                 Κα <πατουρία>, ορτ πιτελουμένη
τ Διονύσ τ πυανεψινι [μηνί·] πειδ ν ταύτ
τ ορτ τος γεννωμένους ν τ νιαυτ κείν
παδας τότε νέγραφον μνύντες ο πατέρες, μν
θηναίους ξ ατν θηναίων· δόκουν τε ο παδες
πρ τούτου πάτορες ντες, τότε πατέρας χειν.


Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter alpha, entry 5842, line 1

<πατούριαορτ θήνησιν π μέρας τέσσαρας, ν
 πρώτη <δορπία> καλεται, δευτέρα <νάῤῥυσις>, τρίτη
 <κουρετις>, τετάρτη <πίβδα>

 Pausanias Perieg., Graeciae descriptio
Book 2, chapter 35, section 1, line 2

τ δ κα ν ατ τ πόλει. πλη-
σίον δ ατο Διονύσου νας Μελαναίγιδος· τούτ
μουσικς γνα κατ τος καστον γουσι, κα μίλλης
κολύμβου κα πλοίων τιθέασιν θλα·

( μέλαιναν αγίδα φοροσα. )

Suda, Lexicon
Alphabetic letter mu, entry 451, line 3

Μελαναιγς Διόνυσος.> κα ζήτει ν τ πατούρια.
<Μέλαν:> τ ντιδιαιρούμενον τ λευκ χρώματι· κα δίως,
γράφομεν. μέλαν δέ στι χρμα συγκριτικν ψεως, λευκν δ χρμα
διακριτικν ψεως. κα <Μελαναιγίδα Διόνυσον> δρύσαντο κ
τοιαύτης ατίας. α το λευθρος θυγατέρες θεασάμεναι φάσμα το
Διονύσου χον μελάνην αγίδα μέμψαντο· δ ργισθες ξέμηνεν
ατάς. μετ τατα λευθρ λαβε χρησμν π παύσει τς μανίας
τιμσαι Μελαναιγίδα Διόνυσον.

Lexica Segueriana, Collectio verborum utilium e differentibus rhetoribus et sapientibus multis (Σ<b>) (recensio aucta e cod. Co
Alphabetic entry alpha, page 113, line 15

                   
κ δ τούτου τε ορτ πατούρια
 
κα Διονύσου Μελαναιγίδος [δομ]ήσαντο βωμόν


Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia vetera)
Play Th, hypothesis-epigram-scholion 699k, line 1

μελαναιγς] τν μέλαιναν κα φοβερν αγίδα χουσα. ADNaP
μελαναιγς] θανατηρά. BH  
μελαναιγς] μέλαιναν αγίδα φοροσα. CQθT
μελαναιγς] μελαίνας καταιγίδας μποιοσα. Ξa

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia vetera)
Play Th, hypothesis-epigram-scholion 700c, line 4

 θT μέτερον· + ο χρ πρς τσι> τ <δόμον> συντάσσειν κα σμι-
κρύνειν τ μον – ο γρ ρμόζει τ μέτρ οτως – , λλ πρς τ <ριν-
νς> κα μεγεθύνειν κα συντάσσειν οτως· ριννς γρ τν δόμων
μελαναιγ
ς οκ εσι κα πελεύσεταί τινι, ταν δέχωνται ο θεο θυσίαν κ
χειρ
ν ατο.

Michael Apostolius Paroemiogr., Collectio paroemiarum
Centuria 3, section 31, line 17

                              κ δ τούτου τε ορτ πα-
τούρια κα Διονύσου Μελαναιγίδος βωμν δομήσαντο.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter mu, entry 451, line 3

 κα <Μελαναιγίδα Διόνυσον> δρύσαντο κ τοιαύτης ατίας.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter mu, entry 451, line 7

         μετ τατα λευθρ λαβε χρησμν π παύσει τς μανίας
τιμσαι Μελαναιγίδα Διόνυσον.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter alpha, entry 2940, line 14

κ δ τούτου τε ορτ πατούρια, κα Διονύσου Μελαναιγίδος
δομήσαντο.Συνεχίζετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...