6 Ιουλίου 2013

Διόνυσον νεβρώδεα, νεβριδόπεπλον ΙΙHesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter epsilon, entry 1910, line 1

<λαφίαι>· ο τν λάφων στράγαλοι (Eupol.)
<
λαφίνης>· νεβρός
<
λάφιον>· κώνειον
*<
λαφηβόλος>· κυνηγός.
<λαφηβόλος>· κυνηγός. APvgn π εδους νς τν κυνηγου-
 μένων (Σ 319)
<λαφοβοσκός>· εδος βοτάνης
<λαφογενές>· τς λάφου μυελός
<λαφον κεραόν>· ἄῤῥενα. γρ ἄῤῥην χει κέρατα (Γ 24)
<λαφος>· νεβρός
<λάφου πηρίς>· οτος δοκε βρωθες πρς συνουσίαν ρμόζειν

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ)

<λλοί>· λληνες ο ν Δωδών S κα ο ερες (Π 234 v. l.)
<λλόμενα>· περικλειόμενα
<λλόν>· γαθόν. γλαυκόν. χαροπόν. νθαλάττιον. ταχύ. φωνον.
 γρόν. λαφον νεογνόν (τ 228)
<λλοπες>· λλείποντες τς πός, τουτέστιν φθογγοι, φωνοι
 <κα ο λεπιδωτοί.> κα δασες. κα τραχες. κα ποικίλοι  
<λλόπιδας λέξις παρ Κρατίν (fr. 408). γέγονε δ παρ
 τος <λλούς>, κα λέγει κοινς τος νεβρος κα τος στρου-
 θούς· νεοττος φεως π το λλεσθαι
<λλοπιες>· [φωνοι. κα ο λεπιδωτοί]
 [<λλοπίς>· εόφθαλμος. χαροπή]
<λλοπιες>· ο νν ρεται, παρ Χαλκιδεσιν
†<λλοπγαθήν
<λόωσιν>· λάσωσιν (Ν 315)
<λλός>· τ κγονον τς λάφου νεογνόν, νεβρός (τ 228), κα
 Δωδωναος. κα νθαλάττιος

Διόνυσον νεβρώδεα, νεβριδόπεπλον ...Στην Ελληνική ανθολογία  όπως ονομάζεται από τους μελετητές  όπου υπάρχουν καταγεγγραμμένα επιγραμμάτα και ποιημάτα αρχαίων κλασσικών Ελλήνων και βυζαντινών ποιητών από τον 7ο π.Χ. μέχρι τον 10ο ή και το 12ο μ.Χ. αιώνα και σ’ έναν Αδέσποτο Ύμνο του Διονύσου, διάβαζουμε δύο επίθετα του που θα μας απασχολήσουν στην παρακάτω ανάρτηση. Νεβρωδέας και Νεβριδόπεπλος –δίδω ολόκληρο τον ύμνο παρακάτω :

Anthologia Graeca, Anthologia Graeca
Book 9, epigram 524, line 14

Αδέσποτον
Ύμνος εις Διόνυσος

Μέλπωμεν βασιλήα φιλεύιον, ειραφιώτην,
αβροκόμην, αγροίκον, αοίδιμον, αγλαόμορφον,
Βοιωτόν, βρόμιον, βακχεύτορα, βοτρυοχαίτην,
γηθόσυνον, γονόεντα, γιγαντολέτην, γελόωντα,
Διογεν, δίγονον, διθυραμβογεν, Διόνυσον,
Ειον, εχαίτην, εάμπελον, γρεσίκωμον,
ζηλαον, ζάχολον, ζηλήμονα, ζηλοδοτρα,
πιον, δυπότην, δύθροον, περοπα,
θυρσοφόρον, Θρήικα, θιασώτην, θυμολέοντα,
νδολέτην, μερτόν, οπλόκον, ραφιώτην,
κωμαστήν, κεραόν, κισσοστέφανον, κελαδεινόν,
Λυδόν, ληναον, λαθικηδέα, λυσιμέριμνον,
μύστην, μαινόλιον, μεθυδώτην, μυριόμορφον,
νυκτέλιον, νόμιον, νεβρώδεα, νεβριδόπεπλον,
ξυστοβόλον, ξυνόν, ξενοδώτην, ξανθοκάρηνον,
ργίλον, βριμόθυμον, ρέσκιον, ορεσιφοίτην,
πουλυπότην, πλαγκτρα, πολυστέφανον, πολύκωμον,
ηξίνοον, αδινόν, ικνώδεα, ηνοφορα,
σκιρτητήν, Σάτυρον, Σεμεληγενέτην, Σεμελα,
τερπνόν, ταυρωπόν, Τυρρηνολέτην, ταχύμηνιν,
πνοφόβην, γρόν, μενήιον, λήεντα,
φηρομαν, φρικτόν, φιλομειδέα, φοιταλιώτην,
χρυσόκερων, χαρίεντα, χαλίφρονα, χρυσεομίτρην,
ψυχοπλανή, ψεύστην, ψοφομηδέα, ψυχοδέκτην,
ώριον, ωμηστήν, ωρείτροφον, ωρεσίδουπον.
μέλπωμεν βασιλήα φιλεύιον, ειραφιώτην.)

Μερικές αναγραφές σε λεξικά για να δούμε  τις ερμηνείες που δίδονται για τον νεβρό.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...