19 Δεκεμβρίου 2009

Γραμματική της αρχαία και της σημερινής Ελληνικής γλώσσης / Νεόφυτου Βάμβα


Μια σπάνια έκδοση γραμματικής του Νεόφυτου Βάμβα που εχει εκδοθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1849.


Απόσπασμα απο το βιβλίο 


Τι θελει να ειπή Γλώσσα ;

Γλώσσα λέγεται ό,τι λαλούμεν ή γραφομεν, δια να φανερόνωμεν πρός αλλήλους τι θελομεν, τι έχομεν εις τον νού μας, και τι είναι ή τι γίνεται έξω απο ημάς. Λεγεται δε Γλώσσα απο το κυριώτερον όργανο της φωνής, το οποίον μας έδωκεν ο πλάστης μας δια να λαλώμεν.

Εκαστον έθνος εχει την ιδικήν του γλώσσαν, ήτις πέρνει και το ονομά του, ουτω η Γλώσσα, την οποία λαλούμεν ημείς οι σημερινοί Ελληνες, λεγεται Ελληνική γλώσσα, η Γλώσσα, την οποίαν λαλεί το έθνος των Γάλλων, Γαλλική, ουτω και Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική, κτλ.

Τι θελει να ειπή Λέξις ;

Τα χωριστά λόγια, τα οποία λαλούμεν ή γράφομεν, δια να φανερώσωμεν ό,τι πράγμα και αν ήναι, λέγονται λέξεις, τράπεζα, παραδείγματος χάριν, θάλασσα, γή, βιβλίον, λύπη, χαρά, περιπατώ, αναγιγνώσκω κτλ. καθεν από ταύτα τα λόγια ονομάζεται λέξις, επειδή λέγετε προφέρεται δια του στόματος.

Τι θελει να ειπή λόγος;

Δια να φανερόνωμεν τέλεια και καθαρά τα νοήματά μας μεταχειριζόμεθα όσας λέξεις χρειαζόμεθα, και τότε αι λεξεις εκείναι λαλουμεναι ομού, ή γραφόμεναι ως πρέπει κατόπιν αλλήλων, κάμνουσι Λόγον, παραδείγματος χάριν, Ο Θεός αγαπά τα καλά παιδιά, τούτο ειναι λόγος. Ο Θεός μισει την κακίαν, και τουτο είναι λόγος. Τοιούτοι λόγοι είναι και οι ακόλουθοι.
Πας άνθρωπος χρεωστεί να αγαπά τον Θεόν εξ΄ολης της ψυχής και της καρδίας του.
Πας άνθρωπος χρεωστεί να αγαπά τον πλησίον του ωσάν τον εαυτόν του.
Πας ανθρωπος χρεωστεί να αγαπά την πατρίδα του.


http://www.easy-share.com/1908771006/Γραμματική της Αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης - Νεοφύτου Βάμβα.pdf

10 Δεκεμβρίου 2009

H μετά θάνατον ζωή εις τον Φαίδωνα του Πλάτωνος
Ένα κείμενο του Παν. Μαρίνη απο το περιοδικόν "Ελληνικόν Πάνθεον"

Θέματα που πραγματεύεται :

Το σώμα και η ψυχή

H "Κάθαρσις" Και ο ορισμός του θανάτου

Η πρώτη απόδειξις περί αθανασίας της ψυχής: τα ενάντια εκ των εναντίων

Η δευτέρα απόδειξις της αθανασίας της ψυχής: η μάθησις ως ανάμνησις

Αναφορά περί της τύχης των ψυχών μετα θάνατον

Ολοκλήρωσις συζητήσεως περί αθανασίας της ψυχής

Η απαρχή της πορείας

Η γεωγραφία του Επέκεινα

Οι χώροι της τιμωρίας και ο κλήρος των ευσεβών

Τα μετα θάνατον εις το πλαίσιον της παραδόσεως

Φιλοσοφία και μυστηριακή διδασκαλία

Αι έννοιαι "μύθος" και "λόγος"

Οι τελευταίοι λόγοι του Σωκράτους
http://www.easy-share.com/1908680875/18381781-ΦΑΙΔΩΝ.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...