19 Δεκεμβρίου 2009

Γραμματική της αρχαία και της σημερινής Ελληνικής γλώσσης / Νεόφυτου Βάμβα


Μια σπάνια έκδοση γραμματικής του Νεόφυτου Βάμβα που εχει εκδοθεί στην Κωνσταντινούπολη το 1849.


Απόσπασμα απο το βιβλίο 


Τι θελει να ειπή Γλώσσα ;

Γλώσσα λέγεται ό,τι λαλούμεν ή γραφομεν, δια να φανερόνωμεν πρός αλλήλους τι θελομεν, τι έχομεν εις τον νού μας, και τι είναι ή τι γίνεται έξω απο ημάς. Λεγεται δε Γλώσσα απο το κυριώτερον όργανο της φωνής, το οποίον μας έδωκεν ο πλάστης μας δια να λαλώμεν.

Εκαστον έθνος εχει την ιδικήν του γλώσσαν, ήτις πέρνει και το ονομά του, ουτω η Γλώσσα, την οποία λαλούμεν ημείς οι σημερινοί Ελληνες, λεγεται Ελληνική γλώσσα, η Γλώσσα, την οποίαν λαλεί το έθνος των Γάλλων, Γαλλική, ουτω και Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική, κτλ.

Τι θελει να ειπή Λέξις ;

Τα χωριστά λόγια, τα οποία λαλούμεν ή γράφομεν, δια να φανερώσωμεν ό,τι πράγμα και αν ήναι, λέγονται λέξεις, τράπεζα, παραδείγματος χάριν, θάλασσα, γή, βιβλίον, λύπη, χαρά, περιπατώ, αναγιγνώσκω κτλ. καθεν από ταύτα τα λόγια ονομάζεται λέξις, επειδή λέγετε προφέρεται δια του στόματος.

Τι θελει να ειπή λόγος;

Δια να φανερόνωμεν τέλεια και καθαρά τα νοήματά μας μεταχειριζόμεθα όσας λέξεις χρειαζόμεθα, και τότε αι λεξεις εκείναι λαλουμεναι ομού, ή γραφόμεναι ως πρέπει κατόπιν αλλήλων, κάμνουσι Λόγον, παραδείγματος χάριν, Ο Θεός αγαπά τα καλά παιδιά, τούτο ειναι λόγος. Ο Θεός μισει την κακίαν, και τουτο είναι λόγος. Τοιούτοι λόγοι είναι και οι ακόλουθοι.
Πας άνθρωπος χρεωστεί να αγαπά τον Θεόν εξ΄ολης της ψυχής και της καρδίας του.
Πας άνθρωπος χρεωστεί να αγαπά τον πλησίον του ωσάν τον εαυτόν του.
Πας ανθρωπος χρεωστεί να αγαπά την πατρίδα του.


http://www.easy-share.com/1908771006/Γραμματική της Αρχαίας και της Σημερινής Ελληνικής Γλώσσης - Νεοφύτου Βάμβα.pdf

10 Δεκεμβρίου 2009

H μετά θάνατον ζωή εις τον Φαίδωνα του Πλάτωνος
Ένα κείμενο του Παν. Μαρίνη απο το περιοδικόν "Ελληνικόν Πάνθεον"

Θέματα που πραγματεύεται :

Το σώμα και η ψυχή

H "Κάθαρσις" Και ο ορισμός του θανάτου

Η πρώτη απόδειξις περί αθανασίας της ψυχής: τα ενάντια εκ των εναντίων

Η δευτέρα απόδειξις της αθανασίας της ψυχής: η μάθησις ως ανάμνησις

Αναφορά περί της τύχης των ψυχών μετα θάνατον

Ολοκλήρωσις συζητήσεως περί αθανασίας της ψυχής

Η απαρχή της πορείας

Η γεωγραφία του Επέκεινα

Οι χώροι της τιμωρίας και ο κλήρος των ευσεβών

Τα μετα θάνατον εις το πλαίσιον της παραδόσεως

Φιλοσοφία και μυστηριακή διδασκαλία

Αι έννοιαι "μύθος" και "λόγος"

Οι τελευταίοι λόγοι του Σωκράτους
http://www.easy-share.com/1908680875/18381781-ΦΑΙΔΩΝ.pdf

12 Νοεμβρίου 2009

Αλφάβητον Ελλήνων Εξεύρημα


Αφιέρωμα του Περιοδικού Ελλήνων Ιστορία τχ. 25ο  στο Ελληνικό Αλφάβητον


Μερικά απο τα θέματα του:

Σύντομη προσέγγισις εις το ιστορικόν της ελληνικής γραφής και εις το Ελληνικόν Αλφάβητον, το πρώτον αληθινόν αλφάβητον εις την ιστορίαν του κόσμου.

Ολίγα περι της σημασίας και του σχήματος των γραμμάτων του ελληνικού Αλφαβήτου.

Περι του σχήματος και της σημασίας των γραμμάτων του Ελληνικού αλφαβήτου :βασιζομενα στον Κρατύλο του Πλάτωνος και  αναφορές αρχαίων συγγραφέων.

Η προβολή υποθετικών, ατεκμηρίωτων αντι-επιστημονικών "ινδοευρωπαϊκοσανσκρτιτικών θεωριών, συνοδεύεται και ολοκληρώνεται απο την μονόπλευρη και απολυταρχικά διατυπωμένη "'άποψιν" περί της καταγωγής του Ελληνικού αλφαβήτου απο τα "φοινικικά γράμματα". Το φοινικικόν "αλφάβητον" (στην πραγματικότητα συλλαβάριον) δηλαδή "φοινηκήιον ψέμα".
Οι φοινικιστές βασίζονται στο γνωστό απόσπασμα του Ηροδότου:

"Οι δε Φοίνικες... εισήγαγαν
διδασκαλία ες τους 'Ελληνας
και δή και γράμματα ούκ έοντα
πριν 'Ελλησι, ως εμοί δοκέει..."

το οποίον προβάλλεται περίπου ως θρησκευτικόν "δόγμα", χωρίς ουδέποτε να παρατίθενται αι περί του αντιθέτου εκδοχαί άλλων αρχαίων συγγραφέων.

Ατελαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας και επι τα έτοιμα μάλλον τρέπονται. (Θουκυδ. 1.20,3)

Όμως η αληθινή επιστήμη βασίζεται στην έρευνα, στι διαδοχικές ανακαλύψεις,στην συνεχή ανακατασκευή των θεωριών και των αρχών της. Η επιστήμη δεν δογματίζει.
Τα ακίνητα και απαρασάλευτα δόγματα ειναι αντιεπιστημονικά. Φτάνει να σκεφθούμε ότι πρίν ακόμη απο 60 χρονια, οι Εγκυκλοπαίδειες ανέγραφαν οτι το άτομον δεν διασπάται, ότι τα Ομηρικά έπη μετεδίδοντο τάχα απο γενεάς εις γενεαν προφορικώς, μέχρι την επι άρχοντος Πειριστράτου περισυλλογή και καταγραφή τους (Στ' μ.Χ. αι.)...


Ελληνικό αλφάβητο.pdf (1.96 MB)

Περιοδικό Ελλήνων Ιστορία Αρ. τχ. 25

http://www.easy-share.com/1908414445/Ελληνικό αλφάβητο.pdf

11 Νοεμβρίου 2009

Η ελληνική γλώσσα μητέρα όλων των γλωσσών / Απόστολου Κ. Γάτσια

+ Ιερέως Αποστόλου Κ. Γάτσια, Εκπαιδευτικού, Δ.Σ. Ενώσεως Συγγραφέων Ευρώπης

1ο μέρος: Tί συμβαίνει στόν Κόσμο καί τήν Ελλάδα μέχρι σήμερα.

2ο μέρος: Οι ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ για τό 1ο μέρος
  3ο μέρος Δείγματα καταστροφής τής ελληνίδος φωνής Διαβάστε το κείμενο του Απόστολου Κ. Γάτσια για την αρχαία ελληνική γλώσσα, τα θεωρήματά του και τα παραδείγματά του.Θεώρημα Πρώτο. «Η καταστροφή τής Πρωτογλώσσας ταυτίζεται μέ τήν καταστροφή τής πρωθελληνικής. Τήν καταστροφή τού πρώτου ελληνικού λόγου ως επίσης καί τήν καταστροφή τών μορφών πού έλαβεν ούτος στήν πορεία τής ιστορίας, μετασχηματιζόμενος διαχωροχρονικώς σέ διάφορες σταθερές μορφές πού αποτελούν τήν ελληνική Γλώσσα τής εκάστοτε εποχής, μπορούμε, λέγω, τήν καταστροφή αυτή, νά τήν παρατηρήσουμε καί νά τήν μελετήσουμε επιστημονικά σήμερα μέσα σ’ οποιαδήποτε γλώσσα ή διάλεκτο τού πλανήτη μας, εφ’ όσον οποιαδήποτε γλώσσα δέν είναι τίποτε άλλο παρά μιά υποδιάλεκτος τής ελληνικής».

Θεώρημα Δεύτερο. «Οποιαδήποτε ελληνική υποδιάλεκτος, (λέγε: οποιαδήποτε γλώσσα τού κόσμου), αποτελείται από παρεφθαρμένες ελληνικές λέξεις, οι οποίες δύνανται νά ετυμολογηθούν μέσω τού καταγραμμένου λεξιλογίου τής ελληνικής γλώσσας, αφού πρώτα αποκαταστήσουμε τίς παραφθορές πού οι διάφοροι λαοί επέφεραν στίς ελληνικές λέξεις καθιστώντας τες τίς περισσότερες φορές αγνώριστες».


 Τα συμπεράσματά του


Γιά τά εβραϊκά: ότι είναι ελληνικά!


Οι κάτοικοι τού Ειρηνικού Ωκεανού μιλάνε Ελληνικά


Καί τά ψευτο-μακεδονικά δέν είναι παρά μιά χοντροκομένη ελληνική διάλεκτος


Καί τά Ετρουσκικά είναι Ελληνικά.


Καί τά Λατινικά, είναι Ελληνικά


Καί τά τούρκικα είναι εκβαρβαρισμένα ελληνικά


Καί τά αλβανικά είναι πρωτόγονα ελληνικά


Καί τά Ουγγρικά, ελληνογενή είναι


Σανσκριτικά: Μιά ψεύτικη γλώσσα.


Ο Χριστός μίλησε στά Ελληνικά


Καί τά ψευτο-Νοστρατικά τους δέν είναι παρά τά Ελληνικά μας!και τα παραδείγματά του.


Τυχαίο δείγμα έρευνας, η λέξη ποτήρι. Οι λέξεις πού σημαίνουν ποτήρι σ' όλες τίς γλώσσες τού κόσμου σχεδόν, σχηματίστηκαν από διάφορες ελληνικές λέξεις, αφού προηγουμένως έγινε σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό η σχετική κακοποίησή τους. Επίτηδες αρχίζω τήν έρευνα από τήν γνωστή αγγλ. λ. glass πού σημαίνει ποτήρι. Ο λόγος είναι προφανής: από τά γνωστά βαδίζει κανείς πρός τά άγνωστα. Καί σήμερα τούτη η κακο-ποιημένη υποδιάλεκτος τής ελληνικής πού λέγεται αγγλικά, τό παίζει «διεθνής» γλώσσα. Υποστηρίζω ότι η αγγλ. λ. glass προήλθε διά κακο-ποιήσεως τής ελλ. λ. `Υαλος. Πήραν λοιπόν οι εγγλέζοι τήν ελλ. λ. ‘ύα-λος (μέ δασεία), τρέψαν τήν δασύτητά της σέ γ, *γύαλος, πρβλ. νεοελληνικό γυαλί καί αντιστρέφοντας τό ύα σέ αύ, έγινε *γαύλος. Στήν θέση αυτή όμως τό ύ συμφωνοποιήθηκε, δηλ. έχουμε τόν σχηματισμό *γάβλος. Κατόπιν άλλαξε θέση τό β μέ τό λ, κι έχουμε: *γάλβος. Μετά άλλαξαν μεταξύ τους τά άλ σέ λά, κι έχουμε: *γλάβος. Υστερα έφυγε τό ο τής καταλήξεως κι έχουμε: *γλάβς. Τό β αφομοιώθηκε στό τελικό -ς, κι έχουμε: *γλάςς. Γι’ αυτό βλέπουμε δύο σσ στήν αντιστοιχεία τής λατ. μεταγραφής: glass μέ προφορά γκλάς.


 Στά γερμανικά τό διπλό ςς ήταν περιττό καί γι’ αυτό φαίνεται ότι έμεινε η λ. μέ ένα: Glas. Τό ίδιο, μέ ένα ς, γράφεται η λ. αυτή στά δανέ-ζικα, σουηδικά καί ολλανδικά. Στά νορβηγικά γράφεται μέ δύο ςς όπως στά αγγλικά: glass. Στά εβραϊκά [γίντις], βλέπουμε ότι τό ποτήρι είναι: Glos. Βάλαν δηλαδή οι εβραίοι ο στήν θέση τού α, ή άν τό προτιμάτε ακολούθησαν κάποια δική τους κακοποίηση στήν ελλ. λ. `ύαλος. Η πιθανή κακοποίηση τών εβραίων είναι προφανώς: `ύαλος > μέ τήν υποστασιο-ποίηση τής δασείας ως γ, *γύαλος > κι αφού πέταξαν τό α, *γύλος > κι αφού πέταξαν τό ύ, *γλός > ώστε η σημερινή εβραϊκή λ. glos χρησιμο-ποιείται γιά τό ποτήρι. Είτε γκλάς όμως είτε γκλός είναι κακοποιήσεις τού ελλ. `ύαλος. Αλλοι λαοί ωστόσο προχώρησαν περισσότερο στήν κα-κοποίηση τών ήδη κακοποιημένων γκλάς καί γκλός. Πήραν π.χ. τό *γκλός, έτρεψαν τό γ σέ σ καί τό ‘καναν *σκλός κ.ο.κ. Δές, τσεχικά sklo, πολωνικά szklo, σερβοκροατικά staklo, ρωσσικά στεκλό. Είτε τό σ-κλό, είτε τό σζ-κλό, είτε τό στακλό, είτε τό στεκλό κλπ, έχουν μέσα τους τό -κλό πού προέρχεται απ' τό glo(s), πού είναι η ελληνική `ύαλός μας.


Απ' τό ήδη κακοποιημένο *γκλάς επίσης διάφοροι άλλοι μακρυνοί λαοί, π.χ. οι γιαπωνέζοι φκιάξαν τήν δικιά τους λέξη γιά τό ποτήρι! Οι γιαπωνέζοι πήραν τό *γκλάς, έτρεψαν τό λ σέ ρ καί διά τής εξελίξεως *γκλάς  *γκράς *γκαράς,*γκαράσου, έκαναν τό ποτήρι τους: μέ λατ. στοιχεία: garasu. Οι φιλλανδοί -όπως καί μείς, στήν λ. ύαλος- δέν υποστασιοποίησαν τήν δασύτητα, αλλά τήν εξαφάνισαν. Ετσι, δέν έγινε σ' αυτούς τό ποτήρι γκλάς αλλά λάσι. Μέ λατ. γραφή: lasi. Kι άν φαί-νεται παράξενο τό γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε απ' όλους τούς λαούς αυτούς η ελλ. λ. `ύαλος γιά νά σημάνη τό ποτήρι, δέστε τήν ίδια περίπτωση στούς τούρκους πού χρησιμοποιούν τήν λ. τζάμι γιά νά δηλώσουν τό ποτήρι, στά τουρκικά: CAM, προφ. τζάμ.


Ωστόσο καί η ελλ. λ. ΠΟΤΗΡΙ, χρησιμοποιήθηκε αυτούσια από πολλούς λαούς. Οι Ούγγροι π.χ. πήραν τήν ελλ. λ. ποτήρι κι αφού πέταξαν τό καταληκτικό -ι, έμεινε *ποτήρ. Μετά έβαλαν α στήν θέση τού η, έγινε: *ποτάρ. Κατόπιν, τρέψαν τό τ σέ λεπτό χ κι έτσι κατάντησε η λέξη: *ποχάρ, ώστε μέ λατ. γραφή η σημερινή ουγγρική λέξη γιά τό ποτήρι είναι pohar. Οι ισπανοί πήραν τό ποτήριον κι αφού πέταξαν τό τελικό ν, όπως κι εμείς, έμεινε: *ποτήριο. Μετά, πέταξαν τό ή, κι έμεινε: *ποτριο. Εν συνεχεία, βλέπουμε ότι τό τ βάρυνε μπροστά στό ρ, κι έγινε δ, *ποδριο, εν συνεχεία: *πιδριο κι αφού τό π μαλάκωσε σέ μέσο β, σχηματίστηκε η λέξη: *βιδριο απ’ όπου καταγράφηκε η σημερινή ισπανική λέξη, μέ λατ. γραφή: vidrio. Oι ιταλοί όμως διατήρησαν τό τ καί κάναν έτσι μιά μικρότερη, παραπλήσια κακοποίηση: vetro. Oι πορτογάλλοι, vidro. Oι γάλλοι αφού αφομοίωσαν τό τ μέ τό ακολουθούν ρ, κακοσχη-μάτισαν τό δικό τους: verre.


Στήν τεχνητή γλώσσα Εσπεράντο τού εβραίου Ζάμενχωφ, έχουμε τόν σχηματισμό vitro. Ολα τούτα αναμφίβολα, vidrio, vetro, vidro, verre, vitro κλπ, προέρχονται από τό ελλ. ποτήρι! Δίχως αμφιβολία, ψά-χνοντας σέ διάφορες άλλες γλώσσες, συναντούμε κι άλλες «ρίζες» στόν σχηματισμό τής έννοιας ποτήρι, όπως: ρουμανικά στικλά, ινδονησιακά κάτγια, αραβικά ζουπάγκ, εβραϊκά σεχιουχίτ, σουαχίλικα κιόο κτλ. Πε-δίο έρευνας ανοίγεται κι εδώ νά δούμε ποιές ελληνικές ρίζες κακοποιούνται.18439137--.pdf (943.59 KB)


6 Νοεμβρίου 2009

Η ελληνική γλώσσα σ΄ολο τον κόσμο : Χάρτες που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές ΙΙ

Ο τίτλος αυτός που επιλέξαμε δεν έχει καμιά σχέση με "εθνικισμό".
Τον επιλέξαμε προκειμένου να εκφράσουμε την έκπληξή μας διαβάζοντας το βιβλίο του κ. Βαρθολομαίου Λάζαρη στο οποίο παραθέτει την έρευνα που έχει κάνει. Ο κ. Λάζαρης ήταν ναυτικός και στα ταξίδια του σε όλη τη Γη διαπίστωσε οτι υπάρχουν χιλιάδες ελληνικά τοπωνύμια. Με την υπάρχουσα ιστορία αυτό δεν εξηγείται. Αν προσθέσουμε στην έρευνα του κ. Λάζαρη και τις γλωσσολογικές και εθνολογικές έρευνες που έχουν γίνει στους Ινδιάνους του Καναδά, στους ιθαγενείς της Ινδονησίας, στους Ινδιάνους της Ν.Αμερικής, στους αυτόχθονες της Αυστραλίας, στις αναφορές των μυστικιστών απο το Θιβέτ, στις αναφορές των δρυϊδων και δεκάδες άλλες τέτοιες έρευνες, βλέπουμε οτι ταιριάζουν απόλυτα με την έρευνα του κ. Λάζαρη. Υπάρχει όμως μια ακόμη έρευνα αξιόλογη που είναι το βιβλίο του κ. Ιωσήφ Γιαχούντα (πρύτανης του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ) "Τα εβραϊκά είναι ελληνικά" και στην οποία μιλάει για μια πανάρχαια ελληνική αυτοκρατορία

Σκεφτήκαμε να δημοσιεύσουμε στο blog μας, τους χάρτες του κ. Λάζαρη,που δείχνουν τα ελληνικά τοπωνύμια σε όλη τη Γη καθώς και τα τοπωνύμια σε ελληνική-αγγλική και τις ακριβείς συντεταγμένες,πιστεύοντας οτι έτσι θα συμβάλλουμε στην έρευνα για την ιστορική αλήθεια που αφορά την πανάρχαια αυτή ελληνική αυτοκρατορία και η οποία αποκρύπτεται απο τον ελληνικό λαό και την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, απο τους γνωστούς παγκοσμιοποιητές. Αυτοί οι "κύριοι" γνωστοί τραπεζίτες συγκεκριμένης εθνικότητας,το γνωρίζουν εδω και τουλάχιστον 3 αιώνες. Φροντίζουν όμως με "κατευθυνόμενους" ιστορικούς και χαλκευμένες έρευνες να το αποκρύπτουν και να περιορίζουν τον ελληνισμό στην περιοχή της Ελλάδας.
Αυτό που μας ώθησε ήταν η δήλωση κάποιου συγγραφέα οτι οι δρυϊδες της Γαλλίας λατρεύουν σαν γενάρχη τους τον Ηρακλή.Κανείς όμως δεν θα το διδαχτεί αυτό στα ελληνικά σχολεία όπως και εμείς άλλωστε.
Κανένα παιδί στο σχολείο δεν έμαθε οτι η Μασσαλία είναι αποικία των Φωκαέων, απο την Μικρά Ασία (6ος αιώνας π.Χ).Κανείς δεν έμαθε για τα δεκάδες ελληνικά πανεπιστήμια που ήταν διάσπαρτα στην Ευρώπη τον 7ο αιώνα π.Χ,σύμφωνα με δήλωση του κ. Γεωργακόπουλου, καθηγητή της Ιστορίας της Επιστήμης.

Ως εδω όμως. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν γνωστά σε όλη την Ελλάδα και σε όλη τη Γη. Περιμένουμε απο τους αναγνώστες να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα με αποστολή μυνημάτων και στοιχείων,  γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο, κανείς δεν τα γνωρίζει όλα και κανείς δεν έχει το αλάθητο. Προτείνουμε στους αναγνώστες να αποθηκεύσουν αυτά τα δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, να επισκεφθούν τα μέρη αυτά μέσο του Google Earth και όποιοι μπορούν ας ταξιδεύσουν σε αυτά τα μέρη τα οποία προσδιορίζονται απο ακριβείς συντεταγμένες.
Σας αφήνουμε να θαυμάσετε αυτούς τους απίστευτους χάρτες.

http://www.schizas.com/site3/el/i-pagkosmia-elliniki-aytokratoria.html

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ


ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΟΝΥΜΙΩΝRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...