20 Σεπτεμβρίου 2013

Αὐτὸν Νῖνον τὸν Νεβρώθ οἱ ἈσσύριοιΟι συγγραφείς που κατά κύριο λόγο δίνουν στοιχεία σε κείμενα τους για τον Νεβρώδ είναι κατά κύριο λόγο είναι ο Ηρόδοτος, Απολλόδωρος, ο Κτησίας, ο Στράβων στα Γεωγραφικά του αλλά και  ο Διόδωρος ο Σικελιώτης με την «Ιστορική Βιβλιοθήκη» του. Ο Διόδωρος για το έργο του αντλεί στοιχεία και ενοποιεί στην ουσία διάφορες ιστορικές πηγές μεταξύ των οποίων και ιστορικούς όπως ο Μανέθων, Εκαταίος Αβδηρίτης, Ηρόδοτος, Αγαθαρχίδης, Θουκυδίδης, Κτησίας, Κλείταρχος, Έφορος, Τίμαιος κ.ά. Το έργο του το δεύτερο βιβλίο του – για τον Νεβρώδ και τη Βαβυλώνα-  μπορείτε να το βρείτε στο εδώ 

Το έργο του Ησιόδου εδώ 
Η βιβλιοθήκη του Απολλόδωρου εδώσε δύο τόμους εδώ και εδώ

Οι βυζαντινοί χρονικογράφοι έπονται και δίνουν τις δικές τους εκδοχές όπως θα δούμε παρακάτω…

Apollodorus Gramm., Fragmenta
Fragment 68, line 2

 Chron. Paschale:
Ατν Ννον τν Νεβρώθ ο σσύριοι προσηγόρευσαν·
«Οτος διδάσκει σσυρίους σέβειν τ πρ.

Ο Νεβρώδ  είναι αυτός που ονομάζετε/προσφωνείτε/αποκαλείτε από τους Ασσύριους Νίνος. Είναι αυτός που διδάσκει τους Ασσύριους να σέβονται /τιμούν /λατρεύουν το πυρ δηλ.  την φωτιά, αλλά η ερμηνεία του πυρός θα μπορούσε να είναι για τον ήλιο, το φως της δάδας, τη φωτιά του κεραυνού, τη φωτιά της θυσίας, τον κεραυνό, την γενναιότητα, την σφοδρότητα.
.
Claudius Ptolemaeus Math., Geographia (lib. 4-8)
Book 8, chapter 21, section 3, line 2

Τν ον ν τ <σσυρί>
διασήμων πόλεων μν <Ννος> κα <Νινευ>      Georgius Monachus Chronogr., Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio recentior)
Volume 110, page 56, line 2

Βʹ. Περ το Νεβρώδ.
 Μετ δ τατα γέγονέ τις γίγας, τονομα
Νεβρδ, υἱὸς Χος το Αθίοπος, κ φυλς Χάμ·
ς κτίσας τν Βαβυλνα πόλιν κα πρτος κατα-
δείξας κυνηγίαν κα μαγείαν, Περσν πρώτευσε,
διδάξας ατος στρονομίαν κα στρολογίαν, τ
ορανί κινήσει τ περ τος τικτομένους πάντα
δθεν σημαίνοντα. …

 Περ Νίνου βασιλέως.
δ Ννος πικρατς γενόμενος τς Συρίας
κα κτίσας πόλιν μεγίστην σφόδρα, πορείας με-
ρν γʹ, ν κα κάλεσεν ες νομα ατο Νινευ,
κα πρτος ν ατ βασιλεύει

Ο παραπάνω χρονικογράφος ο Γεώργιος ο Μοναχός κάπου τον 9ο αιώνα διαχωρίζει τον Νεβρώδ από τον Νίνον και δηλώνει στο χρονικό του ότι ο Νεβρώδ έχει χτίσει την Βαβυλώνα και είναι ο πρώτος που δίδαξε το κυνήγι και την μαγεία – όπου μαγεία την παιδεία και την θεολατρεία των Περσών, την φαρμακεία κλπ , καθώς και την αστρονομία και την αστρολογία. Ο δε  Νίνος είναι αυτός που έχει κτίσει την Νινευή /Νινος ή Νινόη Όμως από τα έργα τους φαίνεται ότι είναι περισσότερο επηρεασμένοι από τα κείμενα της Βίβλου και διατελούν εν διατεταγμένη υπηρεσία δίδοντας τροφή για τους πολλούς και στην ουσία ξαναγράφουν την ιστορία.

Όμως ας δούμε τι δηλώνει στην ουσία το όνομα Νίνος ενώ η πόλη που χτίζει ο Νίνος ονομάζεται Νίνος και Νινόη και αργότερα για τους βυζαντινούς χρονικογράφους θα γίνει Νινευή.

SUDA LEXICON

Nineu: pÒlij. kaˆ Nineuthj, Ð ¢pÕ tÁj aÙtÁj pÒlewj.
NinÒh: ¹ ™n Karv 'Afrodisi¦j okisqesa ØpÕ Pelasgîn Lelšgwn· diÕ kaˆ
kl»qh Lelšgwn pÒlij, met¦ Meg£lh pÒlij. eta ¢pÕ Nnou NinÒh. ™qnikÕn
aÙtÁj Nino»thj.
N‹noj: pÒlij 'Assur…wn aÛth, ¿n œktise N‹noj, ¢n¾r Semir£midoj, ™n tÍ
'Atour…v. ™qnikÕn N…nioj. crÁsij toÚtou par¦ `HrodÒtJ ™n tù, kat¦ t¦j Nin…wn kaleomšnaj pÚlaj.

Όμως τι δηλώνει το όνομα Νίνος και γιατί δίνεται στον Νεβρώδ.

Pseudo-Zonaras Lexicogr., Lexicon
Alphabetic letter nu, page 1401, line 7


NimmÒj. ¹ k£qarsij.
N‹noj· NinnÚaj. kÚria.
Nisa‹oj †ppoj. Ó ™sti xanqÒj· ¹ g¦r N…sa
     p£ntaj toÝj †ppouj xanqoÝj œcei.
Niti£thj. kÚrion. ¹ toà Niti£tou mon».
NifetÒj. ciën [kat¦ leptÕn feromšnh.]
N…n. ¢ntˆ toà aÙtÒn.

Hesychius Lexicon

nik´· krate‹. [likm´]
Nik£nwr· ¼rwj, Ön kaˆ timîs… tinej
nikatÁrej· oƒ ¢kmaiÒtatoi ™n ta‹j t£xesin
[*n…kea· filoneik…a, œcqra Av]
nikle‹n· likm©n. [krate‹n]
[*n…kessen· Ûbrisen AS]
n…katron· nikht»rion
nikÁsqai· ¢polšsqai
nikht»rion· œpaqlon (n) 
n…klon· tÕ l…knon
[n…kor· diafqor£]
Nikostr£teioj· edoj ¢mpšlou
nikÚrtaj· doulškdouloj (Hippon. fr. 49,5 Bgk.)
n…mmata· loutr£, plÚmata
n…n· aÙtÒn r. n. aÙt»n, aÙtÒ
ninhtÒj· ¢nÒhtoj. oƒ d nen…hloj kaˆ niniast»j
nhn…atoj· nÒmoj paidarièdhj. kaˆ FrÚgion mšloj (Hippon.  fr. 129 Bgk.)
n…nnon· tÕn katab£llhn †ppon θυσιάζω, ρίχνω καταγής με οπλο, σκοτώνω κλπ
n…rnoj· fqe…r. 'Acaio…. À n…rmoj
nirÒn· mšga


Το Νίνος ή Νήνος σημαίνει τον νεανία, τη νεάνιδα. Όμως ίνις είναι ο γιος αλλά και η κόρη.Ανάλογα μπορείτε να δείτε και τις ερμηνείες για την Ινώ – ίνις

Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α Ο)

*<νες>· νερα (λ 219) ASgn          
<νεύει>· τείνει
<νηθεσα>· καθαρθεσα, κενωθεσα (Hippocr.)
 [<νία>· λρα]
<ν μίνν μίσει
<νίον>· τ πισθεν το τραχήλου νερον (Ε 73) r. κα συνα-
 γωγ τν χειρν πρς λλήλας. μέτρον. υόν
†<νιπίσας>· κρούματα ποιά
*<νις>· υἱὸς νέος, πας, βρέφος, πόγονος νήπιος (Eur. Troad.  571) ASvg

 b) <νούλεους>· νεβρός. νικς
*<νος παδας>· <ν Κάδμου θυγάτηρ> AS


συνεχίζετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...