2 Ιουνίου 2011

Νάιος Ζεύς : όνομα ιερού του εν Δωδώνη


Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter delta, entry 2712, line 1
 <δωδεκήις>· τέλειος θυσία, μοίως
<Δωδωναε>· πίθετον Διός r, π Δωδώνης, δι τ κε τιμσθαι
 τν θεόν (Π 233)
<Δωδωνεύς>· Ζεύς.
ατς κα Νιος
 


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περ ρθογραφίας
Part+volume 3,2, page 438, line 2

νας  νάϊος κα νήϊος. πρόσκειται «περισπώμενα

Ο Ζεύς ως Δωδωνεύς είναι και Νάϊος  ο του πλοίου δηλαδή
Εκτός από το Θαλασσαίος,  ο της θαλάσσης και του πλοίου που με την μετατροπή του φωνηέντος Α σε Η μετατρέπετε σε νήϊος, ο του πλοίου- και πάλι- δηλαδή αλλά και κατάλληλος για κατασκευή πλοίου.
Συγχρόνως δε και το νήιον ξύλον είναι το ξύλο που είναι κατάλληλον για την κατασκευή πλοίου.


Etymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum (ζείδωρος – μαι)
Alphabetic
entry nu, page 407, line 39
                                      τ π τν ες αυς δι
 το ιος παραγόμενα, δι το ι γράφεται· οον, νας,  νας, νάϊος κα τροπ νήϊος, κα νήϊον ξύλον τ
 πρς ναν πιτήδειον· μοίως κα τ γρας, γρας  γράϊος κα γρήϊος κα γρηΐδιον εδος χουσα· στι κα
 νομα ρους πλήσιον θάκης, ς κα μηρος μες  δ' ξ θάκης, π Νηΐου, τουτ'στιν π Νηΐ ρει  κειμένης· οτω κα Θήβη ποπλακίη, π Πλακί
 ρει.

Όμοια και το Νήιος  όρος  ειναι το όνομα του Όρους πλησίον της Ιθάκης.
Και κατά τον Όμηρο είναι μια ακόμα ένδειξη για το κατάλληλο ξύλο για την δημιουργία του πλοίου του Οδυσσέως. Κατεξοχήν θαλασσινού ήρωα και ταυτόχρονα κυνηγημένου από τον Θαλάσσιο Δία /Ποσειδώνα.


Etymologicum Magnum
, Etymologicum magnum
Kallierges page 603, line 18
                  Τ π τν ες ΑΥΣ θηλυκν μονο-
συλλάβων, δι το ΙΟΣ παράγωγα, δι το ι γράφε-
ται· οον, νας νας, νάϊος, κα τροπ, νήϊος· (κα

<νήϊον> ξύλον, τ πρς νην κατασκευν πιτήδειον·
στι δ κα ρος πλησίον τς θάκης οτω καλού-
μενον· οον,  μες δ' ξ θάκης π Νηΐου.

Τς π τ Νΐ ρει κειμένης.

Lexica Segueriana, Glossae rhetoricae (e cod. Coislin. 345)
Alphabetic entry nu, page 283, line 22

<
Ναύκραροι>: ο τς νας παρασκευάζοντες, κα τριη-
 
ραρχοντες, κα τ πολεμάρχ ποτεταγμένοι.
<
Νάϊος Ζεύς>: νομα ερο το ν Δωδών.
Ne‹a xÚla: t¦ nauphg»sima.
Na…ou DiÒj: Ð naÕj toà DiÒj, Öj ™n D»lJ, Na…ou
     DiÕj kale‹tai.
Neèj: Ð 'Aq»nVsi parqenèn.
NomofÚlakej: ¥rcontej oƒ ™n ™kklhs…v kaˆ ™n boulÍ
     met¦ tîn prošdrwn kaq»menoi, kaˆ ¢nagk£zontej aÙ-
     toÝj to‹j nÒmoij crÁsqai, kaˆ kwlÚontej ™piyhf…zein,
     e‡ ti e‡h par£nomon À ¢sÚmforon tÍ pÒlei.
NaÚkraroi: oƒ t¦j naàj paraskeu£zontej, kaˆ trih-
     rarcoàntej, kaˆ tù polem£rcJ Øpotetagmšnoi.
Naioj ZeÚj: Ônoma ƒeroà toà ™n DwdènV. Pšriroj
     g£r, Ð 'Ik£stou pa‹j, toà A„Òlou, nauag»saj diesè-
     qh ™pˆ tÁj prÚmnhj, kaˆ ƒdrÚsato ™n DwdènV DiÕj
     naou ƒerÒn.


Ακόμα μια αναφορά για τον Ζεύς των πλοίων και των ξύλων των κατάλληλων για πλοία, αλλα και ο Ναός του Διός στην Δήλο (φανερωμένη, φανερή, γνωστή, εμφανής, πρόδηλη, έκδηλη, ολοφάνερη κλπ) στον τόπο γέννησης του υιού του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος εκ της Λητούς/Ληθούς.


Aeschylus Trag., Supplices
Line 258

ρίζομαι δ τήν τε Περραιβν χθόνα,
Πίνδου τε τπέκεινα, Παιόνων πέλας,
ρη τε Δωδωναα· συντέμνει δ' ρος
γρς θαλάσσης· τνδε τπ τάδε κρατ.


Παρακάτω δίδεται η σχέση του Δία Πελασγικού.
Πελασγικό  Αργος και η Θεσσ/τταλία μεταξύ του Πηνειού και ως την Ορεινή Πίνδο.

Πελασγικός και ο Δωδωναίος ο Ζεύς

Ephorus Hist., Fragmenta
Volume-Jacobyʹ-F 2a,70,F, fragment 113, line 15
                        κα τ Πελασγικν ργος Θετταλία λέγεται, τ μεταξ
τν κβολν το Πηνειο κα τν Θερμοπυλν ως τς ρεινς τς κατ

Πίνδον, δι τ πάρξαι τν τόπων τούτων τος Πελασγούς· τόν τε Δία  
τν Δωδωναον (F 142) ατς ποιητς νομάζει Πελασγικόν (Il. Π 233)·
’Ζε να Δωδωναε Πελασγικέ.


STRABON V 2, 4 (SCHOL. DION. PER. 348):
τος δ Πελασγούς, τι μν ρχαον τ φλον κατ τν λλάδα πσαν πεπόλασε
κα μάλιστα παρ τος Αολεσι τος κατ Θετταλίαν, μολογοσιν παντες
σχεδόν τι. νομίζειν δέ φησιν φορος τ νέκαθεν ρκάδας ντας λέσθαι
στρατιωτικν βίον, ες δ τν ατν γωγν προτρέποντας πολλος πασι
το νόματος μεταδοναι, κα πολλν πιφάνειαν κτήσασθαι κα παρ
τος λλησι κα παρ τος λλοις, παρ' σους ποτ φιγμένοι τετυχήκασι.
κα γρ τς Κρήτης ποικοι γεγόνασιν, ς φησιν μηρος (Od. τ 175): λέγει
γον δυσσες πρς Πηνελόπην· ‘λλη δ' λλων γλσσα μεμιγμένη· ν μν
χαιοί, ν δ' τεόκρητες μεγαλήτορες, ν δ Κύδωνες, Δωριέες τε τριχάικες
δοί τε Πελασγοί.’ κα τ Πελασγικν ργος Θετταλία λέγεται, τ μεταξ
τν κβολν το Πηνειο κα τν Θερμοπυλν ως τς ρεινς τς κατ
Πίνδον, δι τ πάρξαι τν τόπων τούτων τος Πελασγούς· τόν τε Δία  
τν Δωδωναον (F 142) ατς ποιητς νομάζει Πελασγικόν (Il. Π 233)·
’Ζε να Δωδωναε Πελασγικέ.’ πολλο δ κα τ πειρωτικ θνη Πελασγικ
ερήκασιν, ς κα μέχρι δερο παρξάντων· Πελασγούς τε πολλος κα τν ρώων
νομα καλέσαντες ο στερον π' κείνων πολλ τν θνν πώνυμα πεποιήκασι.
κα γρ τν Λέσβον Πελασγίαν ερήκασι, κα τος ν τι Τρωάδι Κίλιξιν μηρος
ερηκε τος μόρους Πελασγούς (Il. Β 840)· ‘ππόθοος δ' γε φλα Πελασγν
γχεσιμώρων, τν ο Λάρισαν ριβώλακα ναιετάασκον.’ τι δ' φόρωι
το ξ ρκαδίας εναι τ φλον τοτο ρξεν σίοδος· φησ γρ (F 44 Rz3
’υες ξεγένοντο Λυκάονος ντιθέοιο, ν ποτε τίκτε Πελασγός’. Ασχύλος δ'
κ το περ Μυκήνας ργους φησν ν κετίσιν Δαναίσι (v. 250 ff.) τ γένος ατν.
κα τν Πελοπόννησον δ Πελασγίαν φησν φορος κληθναι· κα Εριπίδης
δ' ν ρχελάωι (F 228 N2) φησν τι ‘Δανας ... λθν ς ργος ικισ' νάχου πόλιν,
Πελασγιώτας δ' νομασμένους τ πρν Δαναος καλεσθαι νόμον θηκ' ν' λλάδα’.
2a,70,F.114a.1Scholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera et recentiora e cod. Genevensi gr. 44)
Book of Iliad 16, verse 233, line of scholion 1

[
ολων] μαλακν κα τρυφερν, κροκυδιστν, καθαρν.
Δωδωναε] Δευκαλίων μετ τν π' ατοκα
κεστοδώρ.
Πελασγικέ] Θεσσαλικέ· Πελασγία γρ πρότερον Θεσσαλία
καλετο. ξ ο θαυμαστς <ς> κα π Πελασγν τιμώμενος, πε
Πελασγο κατκησαν τν Δωδώνην κβληθέντες π Βοιωτίας π
Αολέων.
 [Πελασγικέ] ξ ρνης τς Φθιώτιδος. μέντοι πόλις Πελασγία.
 [Σελλοί] θνος – Σελλήεντος. Πίνδαρος δ λλος
ατος κληθναι χωρς το <σ> – τ μαντεον.
Σελλήεντος

Η μετακίνηση των Πελασγών που εχουν εκδιωχθεί από την Βοιωτία από τους Αιολείς και η ομώνυμη πόλη/περιοχή  Πελασγία

Όμως οι λέξεις μας οδηγούν παραπέρα… Πελας-αγός, Πελας-γία ή Πελας-γαία = η πελαγίσια ή πελάγια ή η πελαγική και Πέλασις η προσέγγισης και το πλησιάσμα.
Περασία η Αρτέμιδα (περάσιμος = ο διαβατός, ο βατός ο περατός, ο πλευστός, ο πλωτός…
Πελαγικός ο του πελάγους, ο κατοικών στο πέλαγος, ο θαλάσσιος αλλα και ο επιθυμών την θάλασσα

Perseus analysis of Πελαργικέ:

Πελαργικός (of the stork): masc voc sg

LSJ entry

πελαργικός

πελαργ-ικός, ή, όν, of the stork, Hsch., Suid.
= Πελασγικός : τ Π. the northern slope of the Acropolis at Athens, IG12.76.55, Ar.Av.832 ; τ Π. τεχος Arist.Ath.19. 5 ; written τ Πελαργικόν in Hdt.5.64, Th.2.17 (with v.l. Πελασγ-, but cf. Πελαργικόν· ντ το Πελασγικόν, Hsch.) ; also Τυρσηνν τείχισμα Π. Call. Fr.283.
Ο Πελασγός όμως και ο Πελασγικός είναι ταυτόχρονα και Πελαργικός, ο των Πελ-αργων.
Πελαργάω ως ρήμα μας δηλώνει την σημασία της νουθεσίας και της συμβουλής.
Η Πελα(ρ)γίζω είμαι σαν πέλαγος η λίμνη, σχηματίζω πέλαγος, λίμνη, πλημμυριζω, ειμαι πλημμυρισμένος, κατακλύζω, κατακλύζομαι, αλλα και ταξιδεύω στο πέλαγος, πελαγοδρομώ, πελαγίζω…Πελαργός ο λέλεκας και το λελέκι

Και δεν μπορούμε να μην συνδιάσουμε την λέξη Πελαγαίος και Πελλάνιος – επίθετα του Ποσειδώνα
Πελάγιος ο του πελάγους, ο αρμενίζων στην θάλασσα ή το πέλ-αγος
Πελάγισμα το πλημμύρισμα και η πλημμύρα

Πέλαγος η ανοιχτή θάλασσα, πέλαο, αλλα και ο Πόντος μεγάλη μάζα νερών λίμνης ή πλημμύρας αλλα και πλήθος αμέτρητο


συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...