28 Μαΐου 2011

Φηγωναίου Διὸς ἱερὸν εἶναι ἐν Θεσσαλίᾳ


Pindarus Lyr., Fragmenta
Type of poem Paian, fragment 57*, line 1

ΕΙΣ ΔΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ

Paian.57*.1
Δωδωναε μεγασθενές
ριστότεχνα πάτερ
Paian.57*.2
***
Paian.59*.1
...
Paian.59*.1
[              ]..εν̣..[   ]
[          ]πάτ̣ερ·  
(τ)ο]θι?    ].π' ̣λλν.χρο[
...........]ες ορτ[ά·] κατεβα[
Paian.59*.5
...........]ν γεδα[..].(.)ν·[
[          ].ε̣υ μ̣αν̣[τ]ή̣ϊον[
[          ]πτυχ Τομά̣ρου[
.............]ς μετέρας π[ο
.......φόρμι]γγι κοινω-
Paian.59*.10
ς         ]ν πολυώνυμον·
νθεν μν̣[|τ]ρ̣ιπ̣όδεσ̣σ̣ί τε
κα θυσίαισ̣[ |  ]

Ο Δίας Δωδωναίος Θαλάσσιος και Πελασγικός στα παραπάνω κείμενα
Με μεγάλο σθένος/δύναμη/ισχύ/ρώμη και εξουσία πνευματική υπερισχύει  με την αριστη τέχνη του και την δεξιοτεχνία του ως Πατέρας αλλα και προπάτωρ, προγονος.

Η υπαρξη τριπόδων και θυσιών θεωρειτε όχι μονο βεβαία αλλα  είναι και επιβεβλημένη στο όρος Τόμαρος στις γιορτές του Μαντείου

Αρα ο τρίποδας δεν είναι μονο απαραίτητος στο μαντείο των Δελφών αλλα και στην Δωδώνη βρίσκουμε απαραίτητη την υπαρξη του.

 Ενώ στα παρακάτω κειμενα δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες…

Stephanus Gramm., Ethnica (epitome)
Page 248, line 16


<Δωδώνη,> πόλις τς Μολοσσίδος ν πείρ, καθ' ν
Δωδωναος Ζεύς “Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου”. κα Διο-
νύσιος “Δωδώνης πειρος πείριτος κτετάνυσται”. Φιλόξενος
δ τν δύσσειαν πομνηματίζων δύο φησί, Θετταλικν
κα Θεσπρωτικήν, οτως “Δωδώνην νν φησι τν Θεσπρωτι-
κν ν τ μαντεον κ τς δρυός, τέρα δ Θετταλικ
φ' ς χιλλες καλε τν Δία”. οικε δ οτως πιλε-
λσθαι τό “μφ δ Σελλο σο ναίουσ' ποφται νιπτόπο-
δες χαμαιεναι”. πς γρ τούτων μέμνηται π τς Θεττα-
λικς καλν ατόν; οτω δ κα παφρόδιτος ν τ πʹ τς
λιάδος “τιμ τος ν Δωδών χοντας πιφανς μαντεον  
“τν δ' ς Δωδώνην φάτο βήμεναι”. πικέκληκε δ χιλλες
τν ν τ Θεσσαλί γειτνιντα θεόν, ς κα Πάνδαρος ε-
χεται τ Λυκηγενε κα Χρύσης τ Σμινθε. τν δ Δωδω-
ναον λεγον κα Νάιον. Ζηνόδοτος δ γράφει Φηγωναε,
πε ν Δωδών πρτον φηγς μαντεύετο”. κα Σουίδας δέ
φησι Φηγωναίου Δις ερν εναι ν Θεσσαλί, κα τοτον
πικαλεσθαι. τεροι δ γράφουσι Βωδωναε· πόλιν γρ εναι
Βωδώνην που τιμται. Κινέας δέ φησι πόλιν ν Θεσσαλί
εναι κα φηγν κα τ το Δις μαντεον ες πειρον με-
τενεχθναι. “νόμασται δ κατ Θρασύβουλον” ς παφρό-
διτος πομνηματίζων τ βʹ Ατίων “π Δωδώνης μις τν
κεανίδων νυμφν. κεστόδωρος δ π Δώδωνος το Δις
κα Ερώπης. εκς δ π Δώδωνος ποταμο, ν παρατί-
θησιν τεχνικς ν τ αʹ τς καθόλου λέγων οτως “Δώδων
ποταμς πείρου”. διττα δ' εσ Δωδναι, ατη κα ν
Θετταλί, καθάπερ λλοι κα Μνασέας”. λέγεται κα <Δωδών,>
ς τν γενικν Σοφοκλς δυσσε κανθοπλγι “νν δ' οτε  
μ' κ Δωδνος οτε Πυθικν γυ... τις ν πείσειεν”. κα
δοτικήν “Δωδνι ναίων Ζες μέστιος βροτν”. κα ν
Τραχινίαις “ς τν παλαιν φηγν αδσαί ποτε Δωδνι
δισσν κ πελειάδων φη”. κα Καλλίμαχος “τν ν Δωδνι
λέγοι μόνον ονεκα χαλκν γειρον”. κα τν ατιατικήν
φησιν Εφορίων Δωδνα ν νίκτο μν ς Δωδνα
Δις φηγοο προφτιν”. λήγεται δ κα ες <ω>· Σιμμίας
όδιος “Ζηνς δος Κρονίδαο μάκαιρ' πεδέξατο Δωδώ”.
δύνατο δ Δωδνος γενικ μετ τς λοιπς κινήσεως
κα κλίσις εναι τς Δωδών, επερ ν ν χρήσει τς πόλεως
εθεα. διόπερ οικεν τεχνικς μεταπλασμν γε-
σθαι. τ θνικν ταύτης ρρητον ς πεπονθυίας· ε δέ
τις σχηματίσειεν, σται Δωδώνιος, ς Πλευρνος Πλευρώ-
νιος, Καλυδνος Καλυδώνιος. τς μέν τοι Δωδώνης Δω-
δωναος. καταος Ερώπ “Μολοσσν πρς μεσημβρίης
οκέουσι Δωδωναοι”. κα μηρος “Ζε να Δωδωναε”.
κα Κρατνος ρχιλόχοις “Δωδωναί κυν βωλοκόπ τίτθη
γεράν προσεοικώς”. κα τ θηλυκν Δωδωνίς π το
Δωδώνη, ς Παλλήνη Παλληνίς. πολλώνιος “στεραν θη-
ναίη Δωδωνίδος ρμοσε φηγο”. κα Σοφοκλς δυσσε
κανθοπλγι “τς θεσπιδος ερίας Δωδωνίδας”. πολ-  
λόδωρος δ ν αʹ περ θεν τν Δωδωναον οτως τυμολογε
“καθάπερ ο τν Δία Δωδωναον μν καλοντες τι δίδωσιν
μν τ γαθά, Πελασγικν δ τι τς γς πέλας στίν”.
στι κα Δωδωναον χαλκίον παροιμία π τν πολλ λα-
λούντων, ς μν Δήμων φησίν “π το τν ναν το
Δωδωναίου Δις τοίχους μ χοντα, λλ τρίποδας πολλος
λλήλων πλησίον, στε τν νς πτόμενον παραπέμπειν
δι τς ψαύσεως τν πήχησιν κάστ, κα διαμένειν τν
χον χρις ν τις το νς φάψηται”. παροιμία δ ο
φησιν ε μ χαλκίον ν, λλ' ο λέβητας τρίποδας πολλούς.
προσθετέον ον τ περιηγητ Πολέμωνι κριβς τν Δω-
δώνην πισταμέν. κα ριστείδ τ τούτου μεταγεγραφότι,
λέγοντι κατ τν βʹν τ Δωδών στλοι δύο παράλληλοι
κα πάρεγγυς λλήλων. κα π μν θατέρου χαλκίον στν
ο μέγα τος δ νν παραπλήσιον λέβησιν, π δ θατέρου
παιδάριον ν τ δεξι χειρ μαστίγιον χον, ο κατ τ δεξιν
μέρος τ λεβήτιον χων κίων στηκεν. ταν ον νεμον
συμβ πνεν, τος τς μάστιγος μάντας χαλκος ντας μοίως
τος ληθινος μσιν αωρουμένους π το πνεύματος συνέ-
βαινε ψαύειν το χαλκίου κα τοτο διαλείπτως ποιεν, ως
ν νεμος διαμέν”. “κα κατ μέν τοι τος μετέρους
[χρόνους]” φησν Ταρραος “ μν λαβ τς μάστιγος
[διασέσωσται], ο δ μάντες ποπεπτώκασιν. παρ μέντοι  
τν πιχωρίων τινς κούσαμεν ς, πείπερ τύπτετο μν
χαλκίον] π μάστιγος χει δ' π πολν χρόνον, ς
χειμερίου τς Δωδώνης παρχούσης, εκότως ες παροιμίαν
περιεγένετο”. μέμνηται ατς Μένανδρος ν ρρηφόρ
  ἐὰν δ κινήσ μόνον τν Μυρτίλην
  ταύτην τίς, τίτθην καλ, πέρας [ο] ποιε
  λαλις· τ Δωδωναον ν τις χαλκίον,
   λέγουσιν χεν, ν παράψηθ' παριών,
  τν μέραν λην, καταπαύσαι θττον
  ταύτην λαλοσαν· νύκτα γρ προσλαμβάνει.


Παρα πολλά στοιχεία περι του ιερού και του Μαντείου της Δωδώνης στο παραπάνω κείμενο.

Άλλη η Θεσπρωτική κι άλλη η Θεσσαλική Δωδώνη.

Δύσκολη η παραμονή εκεί κατά τον χειμώνα .

Μαντείο εκ της Δρυός η οιονοσκοπία μέσω των φυλλωμάτων ή των χάλκινων κυμβάλλων ή των πεταγμάτων των πτηνών/περιστεριών/ αετών του Διός.

Ο Δίας ως Φηγωναίος και ως Βωδωναίος εκ της πόλης Φηγωνη ή Βωδώνη αλλα και η Ωκεανίδα νύμφη η οποία μπορεί να έδωσε το όνομα της στην περιοχή, αρα δεδομένο ότι η περιοχή είναι θαλάσσια ή εντός θαλάσσης αλλα και εντός της Θεσσαλία ή Θετταλίας, ή κοντά στον Δωδων(αίο)/Φηγωναίο/Βωδωναίο  Ποταμό κατά το Δίας Φηγωναίος/Βωδωναίος

Φηγός το δέντρο της μαντείας  και είναι αυτό που δίδει και το επίθετο και τις ιδιότητες του Διός
 
Δωδνι ναίων Ζες μέστιος βροτν

Ο Ζεύς στην Δωδώνη που κατοικεί και  είναι σύνοικος και συγκάτοικος των βροτων-θνητών ανθρώπων

Και βέβαια την υπαρξη πολλών τριπόδων δίπλα δίπλα που αν άγγιζες τον έναν παρέπεμπαν μεσω της αφής στην επήχησιν  κρατώντας  και παρατείνοντας  τον ήχον καθώς και τα χάλκινα κύμβαλλα ή λέβητες αλλα και την υπαρξη δύο παράλληλων στηλών πολύ κοντά, σχεδον κολλητά μεταξύ τους.
Η χρήση τους από  παιδιά που κρατώντας στο δεξι χέρι τους είδος μαστιγίου με ιμάντες όπως και με την βοήθεια  των ανέμων  λαμβάνουν τους χρησμούς …


Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum
Kallierges page 293, line 4
                                λιάδος πʹ,
 Ζε να Δωδωναε.

ν χωρί τν περβορέων τ Δωδών τιμώμενε ν
Θεσπρωτί.
Δευκαλίων μετ τν π' ατο γενό-
μενον κατακλυσμν, παραγενόμενος ες τν πειρον,
μαντεύετο ν τ δρυΐ. Πελειάδος δ χρησμν ατ
δούσης, κατοικίζει τν τόπον, συναθροίσας τος περι-
λειφθέντας π το κατακλυσμο· κα π το Δις
κα Δωδώνης μις τν κεανίδων Δωδώνην τν
χώραν προσηγόρευσεν. στορία παρ Θρασυ-
βούλ κα κεστοδώρ.


Scholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera) (= D scholia)
Book of Iliad 16, verse 233, line of scholion 1

<
Ζε να Δωδωναε.> ν χωρί τν
περβορέων τ Δωδών τιμώμενε.

Δύο ακόμα συνδέσεις  όπου ο  Ζεύς ο Δωδωναίος είναι ο Δίας που τιμάται σε χωρίο (χώρος, θέση, τόπος, γή, οχυρό)  των Yπερ-βορέων (Υπερβορειος ο Απόλλων) σε περιοχή της Θεσπρωτίας. Ο Δευκαλιών μετα τον κατακλυσμό μέσω της μαντειας της Πελειάδος (Περιστεράς)  κατοικεί στην περιοχή και συγκεντρώνει τους διασωθέντες από τον κατακλυσμόν. Και από το όνομα της Δωδώνης μιας εκ των Ωκεανίδων αλλα και από το ονομα του Διός ονόμασε την περιοχή Δωδώνη την ιστορία καταγράφουν οι Θρασύβουλος και ο Ακεστόδωρος….


Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum
Kallierges page 547, line 30
                             χιλλες μν γρ Θες-
σαλς ν, φησ,  Ζε να Δωδωναε Πελασγικέ·

κα κάβη,  λλ' εχου σύ γ' πειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι
 δαί, ς τε Τροίην κατ πσαν ρται.

Ε γρ δη τς Τροίας, οκείως κάβη σχηκε
παρωνομασμένον τν δαον.


Ο Αχιλλεύς ως Θεσσαλός γνωρίζει τον Δία ως άνακτα/βασιλέα Πελασγικό αλλα η Εκάβη ως Τρωάδα  εύχεται στον Κρονίδη τον γνωρίζει ως Ιδαίον εκ της  Ιδης της Τροίας ή μήπως και  εκ της Ιδης ή Δίκτης  ή Ιδας της Κρήτης !!!


Scholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera)
Book of Iliad 16, verse 233a1, line of scholion 1

                   T
 ex. | ex. <
Δωδωναε:> εκότως τν πολίτην κα γείτονα κα προ-
πάτορα θεν πικαλεται, ς κα Πάνδαρος <εχεται> τ Λυκηγενε
(cf.
Δ 101) κα Χρύσης Σμινθε (cf. Α 39). δ Δωδωναος κα Νάϊος·  
δρηλ γρ τ κε χωρία.

Και ναι ακόμα ένα κείμενο για τα υδρηλά – υδατώδη, ένυδρα, κάθυδρα, βρεγμένα μέρη που λατρεύεται ο ΔίαςScholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera et recentiora e cod. Genevensi gr. 44)
Book of Iliad 16, verse 233, line of scholion 1

[
ολων] μαλακν κα τρυφερν, κροκυδιστν, καθαρν.
Δωδωναε] Δευκαλίων μετ τν π' ατοκα
κεστοδώρ.
Πελασγικέ] Θεσσαλικέ· Πελασγία γρ πρότερον Θεσσαλία
καλετο. ξ ο θαυμαστς <ς> κα π Πελασγν τιμώμενος, πε
Πελασγο κατκησαν τν Δωδώνην κβληθέντες π Βοιωτίας π
Αολέων.
 [Πελασγικέ] ξ ρνης τς Φθιώτιδος. μέντοι πόλις Πελασγία.
 [Σελλοί] θνος – Σελλήεντος. Πίνδαρος δ λλος
ατος κληθναι χωρς το <σ> – τ μαντεον.
Σελλήεντος
ποφται] ο μάντεις, ερες χρησμδοί, θεολόγοι –   
κφέροντας. γουν τν προρρηθέντων χρηστηρίων ποφήτης ερηται
χρησμο κα προγνώσεως ξιωμένος.
νιπτόποδες] ἐὰν μν ψιλς, ποδονίπτροις μ χρώμενοι δι τ κα-
θαρν κα γνν κα δι τ μ ξιέναι το σηκο, ἐὰν δ δασέως, ο
ναπηδντες κα δίκην πτηνν ναπετόμενοι ν τ νθουσιασμ.


Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter delta, entry 2712, line 1
 <δωδεκήις>· τέλειος θυσία, μοίως
<Δωδωναε>· πίθετον Διός r, π Δωδώνης, δι τ κε τιμσθαι
 τν θεόν (Π 233)
<Δωδωνεύς>· Ζεύς.
ατς κα Νιοςσυνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...