12 Νοεμβρίου 2010

Περι Καβείρων και Κορυβάντων

Οι Κάβειροι θεωρούνται μυστήριο. Μια πρώτη καταγραφή βάσει των αρχαίων κειμένων

Κάβειροι  θεωρούνται νόματα θεν τεσσάρων, ξίερος,  
ξιόκερσα, ξιόκερσος. ξίερος μν ον στιν
Δημήτηρ·
 ξιόκερσα, Περσεφόνη·
ξιόκερσος δ, ιδης.
 Κάβειροι δ δοκοσι προσηγορεσθαι
π Καβείρων ρέων Φρυγίας· πε ντεθεν μετηνέ-
χθησαν. Ο δ, δύο εναι τος Καβείρους· πρεσβύ-
τερον μν, Δία· νεώτερον δ, Διόνυσον.

Τα δύο  από τα τέσσερα ονόματα των θεών αναφέρονται στην Δήμητρα και την Περσεφόνη. Ο τρίτος θεωρειτε ο Αιδης ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν τον Δία μεγαλύτερο και τον Διόνυσο νεότερον.

Για κάποιους συγγραφείς το όνομα Κάβειρος/καβειροι θεωρείται όνομα  έθνους, για άλλους συνώνυμο με όνομα Δαιμόνων = Θεών

<Καβειρν> πόλις. κα <Κάβειροι,> νομα θνους. σημαίνει δ κα δαίμονας.

 Hellanicus Hist., Fragmenta Volume-Jacobyʹ-F 1a,4,F, fragment 89, line 10

                            ς δ Μνασέας ν πρώτωι Περ σίας (V),
δαοι Δάκτυλοι π το πατρς Δακτύλου κα τς μητρς δης.

Η συνδεση τους με του Ιδαίους Δακτύλους είναι προφανής καθώς αποτελεί μια άλλη ονομασία τους. Και θεωρούνται τέκνα του Πατρός Δακτύλου και της μητέρας Ιδης ή εκ του επιθέτου του Ιδαίου Δία, και αναγραμματισμός της ΙΔΑΣ / ΙΔΑιου- ΔΙΑ και εκ του Ορους Ιδας της Τροίας και της Κρήτης.

Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter iota, entry 158, line 1

†<δα>· μάχη
<δαία>· Δινδυμηνή, π τς <δης>
<δαοι Δάκτυλοι>· ο μν π τς Φρυγίας, ο δ π τς
 Κρήτης ατος νομάσθαι φασν <δης>
<δαος>· πιθετικς οτως λέγετο Ζεύς, π <δης> το ρους
 Τρωϊκς (Π 605).

Η Ρέα-Κυβέλη με το επίθετο Δινδυμήνη  συνδέεται και με το επίθετο Ιδαία καθώς φαίνεται ότι είναι ένα τοπικιστικό της  επίθετο και προέρχεται από το ¨Όρος της Ιδης /Ιδας και της Τρωικής χερσονήσου αλλά και της Ιδης/Δίκτης της Κρήτης
Στο λεξικό του Ησύχιου οι Κάβειροι ταυτίζονται με τους Καρκίνους (Όπου καρκίνοι θεωρούνται τα θηρία, τα καβούρια, κτλ)  αλλά και με τους θεούς της Λήμνου, Ίμβρου, Σαμοθράκης αλλά και με τους παίδες του Ηφαίστου.
 Ενώ οι ιερείς της Δήμητρας στην Πάρο ονομάζονται Κάβαρνοι. Μια παραφθορά ίσως της ονομασίας τους.

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ) (4085: 002)
Hesychii Alexandrini lexicon, vols. 1–2”, Ed. Latte, K.
Copenhagen: Munksgaard, 1:1953; 2:1966.

<Κάβειροι>· καρκίνοι.

<Κάβαρνοι>· ο τς Δήμητρος ερες, ς Πάριοι (Antim. frg.
<Καβείρια>· ορτ γομένη ...
<Κάβειροι>· καρκίνοι. πάνυ δ τιμνται οτοι ν Λήμν ς
 θεοί· λέγονται δ εναι φαίστου παδες

Περισσότερες πληροφορίες για τους Κάβειρους βρίσκουμε στα Γεωγραφικά του Στράβωνος.

Strabo Geogr., Geographica (0099: 001)
Strabonis geographica, 3 vols.”, Ed. Meineke, A.
Leipzig: Teubner, 1877, Repr. 1969.
Book 7a, chapter 1, section 51, line 2

 
τι τν Σαμοθρκην ασίων κα Δάρδανος δελ-
φο κουν· κεραυνωθέντος δ ασίωνος δι τν ες
Δήμητρα μαρτίαν, Δάρδανος πάρας κ Σαμοθρ-
κης, λθν κησεν ν τ πωρεί τς δης, τν πόλιν
Δαρδανίαν καλέσας, κα δίδαξε τος Τρας τ ν
Σαμοθρκ μυστήρια· καλετο δ Σαμοθρκη Σά-
μος πρίν. τι τος ν τ Σαμοθρκ τιμωμένους θεος ε-
ρήκασι πολλο τος ατος τος Καβείροις, οδ' α-
τος χοντες λέγειν τος Καβείρους οτινές εσι, κα-
θάπερ τος Κύρβαντας κα Κορύβαντας, ς δ' ατως
Κουρτας κα δαίους Δακτύλους.

Ο Ιασίων και ο Δάρδανος αδελφοί κατοικούν στην Σαμοθράκη. Ο Ιασίων κεραυνοβοληθείς για την προσβολή που έκανε στην Δήμητρα, ο Δάρδανος εγκατέλειψε την νήσο Σαμοθράκη και μετέβη στους προποδες της Ιδης για να χτίσει την Δαρδανία και να διδάξει στους Τρώας τα μυστήρια της Σαμοθράκης, η οποία πριν ονομαζόταν Σάμος.

Πολλοί βεβαιώνουν ότι οι τιμώμενοι Θεοί  στην Σαμοθράκη ήταν οι ίδιοι με τους θεούς των Καβείρων, τους Κύρβαντες, Κορύβαντες  τους Κουρήτας και τους Ιδαίους Δακτύλους..

Σε άλλο κείμενο αναφέρει  και πάλι ο Στράβων τη σύνδεση Καβείρων και Κορυβαντων καθώς  εικάζει ότι θεωρούνται άλλοτε  τέκνα Κρόνου κι άλλοτε Διός και Καλλιόπης που έχουν διαφύγει από την Σαμοθράκη και τα έργα τους είναι μυστικά δηλαδή μυστηριώδη, ακατάληπτα, σκοτεινά και απόκρυφα.

Εδώ η ονομασία της Σαμοθράκης είναι Μελίτη, όταν μέλιττα είναι η μέλισσα., και Μυλιττα η Αφροδίτη των Ασσυρίων που μας παραπέμπει στον μήνα του Μέλιτος  ;-)


Strabo Geogr., Geographica
Book 10, chapter 3, section 19, line 27

         τι δ Κρόνου τινές, λλοι δ Δις κα Καλ-
λιόπης φασ τος Κορύβαντας τος ατος τος Κα-
βείροι
ς ντας, πελθεν δ τούτους ες Σαμοθρκην  
καλουμένην πρότερον Μελίτην, τς δ πράξεις ατν
μυστικς εναι.

Eρμηνείες τώρα που δίδονται για τους
Κουρτές τε θεο φιλοπαίγμονες ρχηστρες.
   
                             
                        
Ότι οι Κουρήτες είναι αυλητές, οργανοπαίκτες αυλού και Φρύγες την καταγωγή.
Άλλοι ότι είναι γηγενείς και κατέχουν χάλκινες ασπίδες.
Όπως και οι Κορύβαντες και οι Κουρήτες είναι Φρύγες την καταγωγή, περιζωσμένοι με χάλκινα όπλα γι αυτό και τους ονομάζουν Χαλκιδέους και ότι αυτοί κλήθηκαν από  τους Τιτάνες και δόθηκαν στην Ρέα ένοπλοι για τροφοί του Διός. Οι Κορύβαντες μετονομάσθηκαν σε Κουρήτες και λέγονται και Φύλακες είδαμε και την λεξη Ιδα στο λεξικό του Ησύχιου να ερμηνεύετε ως Ιδα= Μάχη

Σε άλλο κείμενο ταυτίζονται με τους Διόσκουρους,  οι Κάβειροι, Κορύβαντες ή Σαμοθρακες και ότι είναι οι πρώτοι που  ναυπήγησαν/δημιουργήσαν  πλοία, καθώς και την χρήση βοτάνων και την ίαση από δαγκώματα/τσιμπημάτα με την χρήση  επωδών

(H)eren(n)ius Philo Gramm., Hist., Fragmenta

            
κ δ το Συδκ Διόσκουροι Κάβειροι Κορύβαντες Σαμοθρικες· οτοι (φησί) πρτοι πλοον ερον κ τούτων γεγόνασιν τεροι, ο κα βοτάνας ερον κα τν τν δακετν ασιν κα πωιδάς.

Φερεκύδης δ' ξ πόλλωνος κα
ητίας Κύρβαντας ννέα, οκσαι δ' ατος ν Σα-
μοθρκ· κ δ Καβειρος τς Πρωτέως κα φαί-
στου Καβείρους τρες κα νύμφας τρες Καβειρίδας,
κατέροις δ' ερ γίνεσθαι. μάλιστα μν ον ν μ-
βρ κα Λήμν τος Καβείρους τιμσθαι συμβέβη-
κεν, λλ κα ν Τροί κατ πόλεις· τ δ' νόματα
ατν στι μυστικά.
ρόδοτος δ κα ν Μέμφει λέ-
γει τν Καβείρων ερ καθάπερ κα το φαίστου,
διαφθεραι δ' ατ Καμβύσην

… Κουρτας μν κα Κορύβαντας εναι τος α-
τούς, ο περ τς τς μητρς τν θεν γιστείας πρς
νόπλιον ρχησιν θεοι κα κόροι τυγχάνουσι παρει-
λημμένοι. κα Κορύβαντες δ π το κορύπτοντας
βαίνειν ρχηστικς, ος κα βητάρμονας λέγει ποιη-
τής “δετ' γε Φαιήκων βητάρμονες, σσοι ριστοι.”

Ο Φερεκύδης αναφέρει ότι εκ του Απόλλωνα και της Ρυτίας οι Κυρβαντες είναι εννέα και κατοικούν στην Σαμοθράκη.  Τους αναφέρει δε τους Καβειρους, ως γιους του Ηφαίστου. Σύμφωνα με τον Φερεκύδη μητέρα των Καβείρων ήταν η θυγατέρα του Πρωτέως Καβείρη ή Καβειρώ που απόκτησε από τον Ήφαιστο τρία αγόρια και τρία κορίτσια, τους Καβείρους και τις Καβειρίδες.

Σύμφωνα με άλλους μύθους ο Ήφαιστος με την Καβειρώ γέννησαν τον Καδμίλο, από τον οποίο προήλθαν οι τρεις αρσενικοί και οι τρεις θηλυκοί Κάβειροι.  Κατά μια άλλη εκδοχή της μυθολογίας ο Ήφαιστος από την Καβείρη απόκτησε μόνο τον Καδμίλο και ότι οι Κάβειροι και οι Καβειρίδες είναι παιδιά του.

Οι Κορύβαντες είναι οντότητες που γεννήθηκαν πριν την γέννηση των Ολυμπίων Θεών, είναι χθόνιες θεότητες ίσως πολεμικής φύσεως, που σχετίζονται άμεσα με την γέννηση και λατρεία του Ολυμπίου Διός.
"Όταν η Ρέα ήλθε κοντά στην πόλη Λύκτο της Κρήτης, στο απάτητο σπήλαιο τού όρους Ίδη, για να γεννήσει τον πατέρα των Θεών και των ανθρώπων Δία, οι Κορύβαντες – Κουρήτες που βοήθησαν την Θεά στην γέννα, κρατώντας της τα δάκτυλα για να ανέβει στο όρος και να μπει στην σπηλιά, ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι.Οι Κορύβαντες – Κουρήτες, για να μην ακούσει ο Κρόνος τα κλάματα του βρέφους Διός, χόρευαν ένοπλοι τον Πυρρίχιο χορό με ταραχή, χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος και κρότους των όπλων τους στις ασπίδες. Οι Κορύβαντες – Κουρήτες αλλού παρουσιάζονται δέκα, αλλού μόνο τρεις."
Όμοια και οι ιερείς της Ρέας Κυβέλης είναι αυτοί που μετέχουν των ιερών μυστηρίων και συγχρόνως γνωρίζουν και μετέχουν σε ορχήστρες καθώς είναι άξιοι να παίζουν αυλό και αγαπούν να χορεύουν και να αστειεύονται.



Μελαμβαφής κάνθαρος, που βρέθηκε στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και χρονολογείται ανάμεσα στο 320-315 π.Χ., έχει επιγραφή με την παλαιότερη γραφή ΑΔΙCΤΑ ΚΥΡΒΑCΙ. Η Αδίστη, Ηδίστη, η πιο γλυκιά, αφιερώνει το αγγείο στους Κύρβαντες, Κορύβαντες. Προφανώς θα έπαιρνε μέρος σε χορούς οργιαστικούς προς τιμή των δαιμόνων της φύσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...