30 Απριλίου 2011

Αὐτὸς δὲ ὄφις καὶ ὁ δράκων Λευιαθὰν ὀνομάζεται


Ο/Η Πυθώ των Δελφών που ονομάζετε Δελφίνη δράκοντας  ή  Δελφύνη δράκαινα δεν είναι παρά το ίδιο το κήτος του Ιωνά  μόνο που στην Π. Διαθήκη είδαμε ότι ονομάζετε Λεβιάθαν. Είναι ο δράκος ή φίδι των Δελφών του Απόλλωνα και θα εξετάσουμε αν είναι και ο Δράκος που φυλά το χρυσόμαλλο δέρας των Κοχλών ή τα χρυσά μήλα των εσπερίδων …

Όμως προς το παρόν εξετάζουμε την σύνδεση του/της  Πυθώ- να του  δράκοντα και της  δράκαινας της  δελφίνης ή του δελφινιού- αλλα και του Δέλφειου Απόλλωνα με τον ιερό ιχθύ. 


Λεβιάθαν = Σύνθετη εβραϊκή λέξι εκ του λεβιάθ και θαννέμ = «σύνολο δρακόντων», σημαίνουσα θαλάσσιο τέρας. Μεταφορικώς: «το κολοσσιαίον και τερατώδες», εις την Αγία γραφή αναφέρεται ο Λεβιάθαν  ως μέγιστο τέρας φοβερό στην εμφάνιση που τρέπει τους θεωμένους εις φυγή.


Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 89, line 89


                                                    ερηται κατ δ τν 8Σύμμαχον·
<κατ λευιαθν το φεως το σκολιο κα ποκτενε τν δράκοντα
τν ν τ θαλάσσ τ μέρ κείν>, δ 8κύλας· <π λευιαθν φιν
σκιρ<ρ>ωμένον σπειρωμένον κα ποκτενε σν τ κτος τ ν τ
θαλάσσ
ν τ μέρ κείν>,
δ 8Θεοδοτίων· <π τν δράκοντά> φησιν

<φιν σχυρν κα π τν δράκοντα φιν σκολιν κα ποκτενε τν
δράκοντα τ
ν ν τ θαλάσσ ν τ μέρ κείν>.

Οφις ισχυρός και σπειρωμένος/τυλιγμένος  και κήτος θαλάσσης στην ερμηνεία του Ευσέβιου για τον Λευιάθαν.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 89, line 95


                                                                   ατς δ <φις> κα
δράκων λευιαθ
ν>
νομάζεται ς ν κυρίου νόματος πάρχοντος ατ τούτου.


Και όφις και δράκων στο ίδιο κειμενο παρακάτω.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 89, line 97


ατς δ' οτος ν «τ μέγα <κτος>«, περ κύριος «χειρώσασθαι» λέγεται κατ
τό· « μέλλων τ μέγα <κτος> χειροσθαι»· κκε γρ <λευιαθν> νόμασται
κα ν τ 8Ψαλμ δ τ φήσαντι· «<δράκων> οτος, ν πλασας μπαίζειν ατ»,  
κατ τν 8βραϊκν φωνν <λευιαθν> νόμασται.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 89, line 100


                                                               μοίως δ κα ν τ 8ώβ·
»ξεις <δράκοντα> ν γκίστρ», πάλιν <λευιαθν> χρηματίζει· τοτον τν τρόπον
πολυκέφαλον κα πολυώνυμον <δράκοντα> κα <φιν> κα διάβολον κα σατανν κα
»μέγα <κτος>« κα <λευιαθν> νομασμένον, ν τέροις δ κα «λέοντα» κα
»βασιλίσκον».

Όμοια δράκοντας στο αγκίστρι  για τον Ιωβ και πολυκέφαλος και πολυώνυμος και όφις και διά-βολος και σατανάς και κήτος μέγα και λέοντας και βασιλίσκος για άλλους συγγραφείς Π. Διαθήκης.


Στο έργο Μπομπυ Ντίκ  Λευκή φάλαινα - Λεβιάθαν


Origenes Theol., Contra Celsum
Book 6, section 25, line 10


                                      ντ δ το «δράκων» Λευϊαθν ν ν τ βραϊκ.

Στα εβραϊκά κείμενα αντί του Δράκων εξηγεί ο Ωριγένης συναντούμε την λέξη Λευιάθαν

Procopius Rhet., Scr. Eccl., Commentarii in Isaiam
Page 2233, line 41


            Δράκων, κα φις, κα διάβολος, κτός τε,
κα Σατανς, κα Λευϊαθν, κα λέων, κα βασιλίσκος
νομάζεται.


Olympiodorus Diaconus Scr. Eccl., Commentarii in Job
Page 356, line 15


                                             κα περ θηρίων διαλεγόμε-
νος εσάγει κα τν περ το δράκοντος λόγον, ν δή τινες μν ζον
εναι καθ' στορίαν πειλήφασιν περφερς σχύι κα μεγέθει, τεροι
δ τοτον φασαν εναι τν λευιαθν τν τ διαβόλ τν ρχν πη-
ρετησάμενον κα τν Εαν ξαπατήσαντα – λευιαθν δ ο βραοι τ
μεγάλα κήτη προσαγορεύουσιν – , ο δ πλείονες τν ν κκλησί
διαλαμψάντων ν οκείαις ξηγήσεσι κα λογογραφίαις ες τν διά-
βολον λληγορικς νήνεγκαν τ ναγεγραμμένα.


Ομοια ακομα και την Εύα την εχει εξαπατήσει ο Λευιάθαν καθώς υπερτερεί σε μέγεθος και δύναμη και με αυτόν τον τρόπο οι Εβραίοι ονομάζουν τα μεγάλα κήτη !!!Joannes Damascenus Scr. Eccl., Theol., Homilia in sabbatum sanctum
Volume 96, page 620, line 49


                          Νν λόγος πρς τν δρά-
κοντα κάτεισι, τν Λευϊαθν, τν ποστάτην (δράκων
δ Λευϊαθν ρμηνεύεται), τν νον τν μέγαν  
τ
ν σσυρίων, τ
ν ναντίων λέγω δυνάμεων, τ

καρδί τς γς μφωλεύοντα· κα τοτον λκει τ τς
θεότητος γκίστρ, τ κεκρυμμέν σώματι οά τινι
σκώληκι, κα ος κατέπιεν σχύσας λίαν οκτρς,
μεν κβιάζεται, ξαποστέλλων κενν τν π
πλούτ κομπάζοντα. 


Kατά τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό ο Λευιάθαν είναι ο αποστάτης, ο νους ο μέγας των Ασσυρίων των εναντίων δυνάμεων  που φωλιάζει στην καρδιά της γής και που πρέπει η θεότητα να τον τραβήξει από τα σώματα όπου κρύβετε σαν τον σκώληκα …


Pseudo-Zonaras Lexicogr., Lexicon
Alphabetic letter lambda, page 1293, line 18

<
Λευϊθν, λευϊαθάν>.


Julianus Scr. Eccl., Commentarius in Job
Page 283, line 1


               >  
 ρχεται περ το Λευιαθν διηγεσθαι το ζου, περ χει τν μεγάλην σχν
κα δύναμιν ν σφύι κα π' μφαλο γαστρός· ε δ π το διαβόλου, τ δι
τούτων τν μερν νεργεν ατν <ν> τος φιληδόνοις κα χαίρειν π τος λαγνι-
στάτοις τν νδρν παθήμασι κατ τ ερημένον· <πνεύματι πορνείας πλανή-
θησαν, τν δ κύριον οκ πέγνωσαν.


Εδώ  εδράζεται ανάμεσα στις λαγόνες και στον ομφαλό της κοιλιάς και είναι του διαβόλου  και ενεργεί μέσω φιληδονίας και λαγνείας και ως πνεύμα πορνείας και πλανά όσους δεν γνωρισαν τον Κύριο.


Julianus Scr. Eccl., Commentarius in Job
Page 297, line 19


ε δέ τις ντιλέγων εποι περ το Λευιαθν (οτω γρ <ο> βραοι τοτο
τ ζον καλοσιν σπερον Σαμαλ τν διάβολον κα Βελίαρ) τι· πόθεν ν πι-
δείξοι <τις> λως εναι τοτο τ ζον;Julianus Scr. Eccl., Commentarius in Job
Page 298, line 13


<βασιλέα> δ ατν λέγει <πάντων τν ν τος δασιν> ς κατάρχοντα
παντς νύδρου ζου· ς γρ λέων παντς κτήνους κρατε κα δράκων παντς
ρπυστικο κα ετς παντς οωνο κα α μέλιτται ο πρότερον τν σίμβλων
παίρουσι πρν ν βασιλες ατν τς πτήσεως φηγήσηται, οτω κα Λευια-
θ
ν παντ
ς νύδρου κατάρχει.


Όπως είναι βασιλεύς όλων των ειδών μέσα στα ύδατα και στα ένυδρα όντα ο Λευιάθαν, έτσι και το λιοντάρι είναι σε κάθε κτήνος (βασιλεύς) και ο δράκων σε όλα τα ερπετά, και ο αετός σε κάθε πτηνό και οι μέλισσες σε όλα τα έντομα .


Συνεχίζετε …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...