2 Νοεμβρίου 2013

τείχη πρώτη τῇ Νινευί, μετονομάσασα ταύτην Βαβυλῶνα...Οι πρώτες αναφορές σε λεξικά αρχαίων συγγραφέων περί της Νινόης πόλης. Εκτός της Νινόης των Ασσύριων - αργότερα Νινευής των εβραικών γραφών και προφητών -αντίστοιχη Νινόη υπάρχει και στην Καρία, γνωστή και ως Αφροδισιάς, που κατοικήθηκε από τους Πελασγούς Λέλεγες και ονομάσθηκε και Λελέγων Πόλη, αργότερα μετονομάσθηκε και Μεγάλη Πόλη.
Τι σύμπτωση δύο πόλεις με το ίδιο όνομα, μόνο που η μια θεωρείτε βασιλεύουσα πόλη των Ασσυρίων εκ του Νίνου και η έτερη πόλη Πελασγών-Λελέγων… Αναφέρεται πάντως ότι το όνομα Νινόη συνδέεται με το μυθικό Ασσύριο βασιλιά Νίνο ή Νεβρώδ και κατά δεύτερη εκδοχή ετυμολογείται από το ακκαδικό ή βαβυλωνιακό όνομα της θεάς Ιστάρ-Νι, την αντίστοιχη αιγυπτιακή θεότητα της Αφροδίτης, και το Νινόη να προήλθε από το Νινα –  αφού Νίνα είναι ένα από τα βαβυλωνιακά ονόματα της θεάς ή υποκοριστικό της Θεότητας της Ιστάρ…

  
SUDA LEXICON

Nnaia: pÒlij Onwtrînn tÍ mesogav. Ð polthj Ninaoj À NinaieÚj.
Nineu: pÒlij. kaˆ Nineuthj, Ð ¢pÕ tÁj aÙtÁj pÒlewj.
NinÒh: ¹ ™n Karv 'Afrodisi¦j okisqesa ØpÕ Pelasgîn Lelšgwn· diÕ kaˆ
kl»qh Lelšgwn pÒlij, met¦ Meg£lh pÒlij. eta ¢pÕ Nnou NinÒh. ™qnikÕn
aÙtÁj Nino»thj.
N‹noj: pÒlij 'Assur…wn aÛth, ¿n œktise N‹noj, ¢n¾r Semir£midoj, ™n tÍ
'Atour…v. ™qnikÕn N…nioj. crÁsij toÚtou par¦ `HrodÒtJ ™n tù, kat¦ t¦j Nin…wn kaleomšnaj pÚlaj.

Georgius Monachus Chronogr., Chronicon (lib. 1-4)
Page 12, line 14

          δ Νίνος πικρατς γενόμενος τς σσυρίας κα
κτίσας ν ατ πόλιν μεγίστην σφόδρα σφόδρα, πορείας δν
μερν τριν, ν κα καλέσας ες νομα ατο Νινευ πρτος
ν ατ βασιλεύει.

Περ Νίνου βασιλέως.

δ Ννος πικρατς γενόμενος τς Συρίας
κα κτίσας πόλιν μεγίστην σφόδρα, πορείας με-
ρν γʹ, ν κα κάλεσεν ες νομα ατο Νι-
νευ
, κα πρτος ν ατ βασιλεύει·


Joannes Malalas Chronogr., Chronographia (eclogae e cod. Paris. gr. 1336)
Page 235, line 14

                       
δ Ννος πικρατς γενόμενος, κτίζει τν
Νινευ πόλιν σσυρίων, πρτος βασιλεύσας ν ατ

Joannes Malalas Chronogr., Chronologica (fort. auctore anonymo excerptorum chronologicorum)
Page 18, line 11

            
δ Νίνος πικρατς γενόμενος τς Συρίας, κα
κτίσας πόλιν μεγίστην σφόδρα, πορείας δο μερν τριν, κά-
λεσεν ατν ες νομα ατο Νινευί, κα πρτος ν ατ βασι-
λεύει.

Chronicon Paschale, Chronicon paschale
Page 50, line 20

  κα Νεβρδ κυνηγς κα γίγας, Αθίοψ, ξ ο Μυσοί.
Λέγει γρ γραφή, “κα Χος γέννησε τν Νεβρδ τν κυνη-
γν κα γίγαντα Αθίοπα. οτός στιν Νεβρδ γίγας κα κυνη-
γς ναντίον κυρίου.” τούτ τ Νεβρδ τν βασιλείαν Βαβυλ-
νος μετ τν κατακλυσμν θεία γραφ νατίθησι. φησ γρ
γραφή, “ρχ τς βασιλείας ατο Βαβυλών.” λέγει δ περ
τούτου Πέτρος πόστολος ες τ Κλημέντια πς ρξεν ες
Βαβυλνα ν Αγύπτ κληρωθείς· φησ γρ Πέτρος, “οτος
Νεβρδ μετοικήσας π Αγύπτου ες σσυρίους, κα οκήσας
ες Νίνον πόλιν, ν κτισεν σσούρ, κα κτίσας τν πόλιν, τις
ν Βαβυλνος, πρς τ νομα τς πόλεως κάλεσεν. ατν
Νίνον τν Νεβρδ ο σσύριοι προσηγόρευσαν. οτος διδάσκει  
σσυρίους σέβειν τ πρ. νθεν κα πρτον ατν βασιλέα με-
τ τν κατακλυσμν ποίησαν ο σσύριοι τοτον, ν μετωνόμα-
σαν Νίνον.” τατα Πέτρος περ τούτου.

Lexicon Artis Grammaticae, Lexicon artis grammaticae (e cod. Coislin. 345)
Page 443, line 10

<
Ννος>: νομα κύριον· τν Νινευ+ κτίσας.

Joannes Antiochenus Hist., Fragmenta
Fragment 4, line 49

  
δ Ννος πικρατς γενόμενος τς  Συρίας κτίζει τν Νινευ πόλιν σσυρίων.

Οι αναφορές όπως είδαμε και σε προηγούμενα κείμενα είναι περιπλεγμένες και αναφέρουν τον Νίνο-Νεβρώδ να χτίζει και να κατοικεί  πρώτος την Νινόη-Νινευή, κι άλλοτε να την μετατρέπει σε βασιλεύουσα πόλη… ενώ την έχει κτίσει ο Ασσούρ, ο ιδρυτής των Ασσυρίων. Ο Νινος-Νεβρώδ σε μια σειρά επεκτατικών πολέμων κατέκτησε την Ασσυρία και προσπάθησε να ενώσει τις πόλεις και να δημιουργήσει ένα νέο βασίλειο με μια νέα πόλη-πρωτεύουσα…

Και μόνο η ονομασία του Νίνου-Νεβρώδ, δηλώνει την «αρσενική» ενέργεια της  Περιστεράς. Ενώ η Σεμιράμιδα γεννημένη και μεγαλωμένη στα όρη από περιστέρια, φέρει από μόνη της την ενέργεια αλλά και τα σύμβολα της Περιστεράς…το όνομά της δε σημαίνει την κομίστρια του Κλάδου (ελαίας) ή του κλάδου- Υιού, Νινία, Νινίου ή Νινύα…υιού του Νίνου-Νεβρώδ
Η χήρα βασίλισσα που φέρει, δίδει ζωή  και μεγαλώνει τον υιό, ως μια ακόμα εκδοχή της αιγυπτιακής τριάδος και  ιστορίας του Οσιρη-Ίσιδος – Ωρου κλπ. ή της Αφροδίτης με τον Ταμμούζ-Θαμμουζ κλπ.Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1c, line 7

λοσα δ Βάκτρα μετ το νδρός, πιγνος Νίνος δη
γηραις ν, γάμησεν· δ τέκνωσεν ξ ατο Νινύαν παδα.

Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1b, line 208

(7)
δ Νίνος τούς τε ν Βάκτροις παρέλαβε θησαυρούς, χοντας πολν
ργυρόν τε κα χρυσόν, κα τ κατ τν Βακτριανν καταστήσας πέλυσε τς
δυνάμεις· μετ δ τατα γεννήσας κ Σεμιράμιδος υἱὸν Νινύαν τελεύτησε,
τν γυνακα πολιπν βασίλισσαν.

Όμοια και στην Νινόη/ Αφροδισιάδα της Καρίας λατρεύεται η Αφροδίτη η οποία θα ονομασθεί  Venus Genetrix, τη μητέρα του Αινεία και κατά συνέπεια του ρωμαϊκού λαού. Λατρεύονται η θεά Αφροδίτη σε διάφορες εκδοχές, με το θεό Άρη, αλλά και ο Δίας, ο Σέραπις, η Ίσις, η Τύχη, ο Σώζων, ο Μην, καθώς και το αινιγματικό «νεκρό δένδρο» (34. Augé, C., “Dieux et héros sur les monnaies d’Aphrodisias”, στο Dieux et Héros grecs à Aphrodisias, Dossiers d’Archéologie 148 (1990), σελ. 46-61.)

Η Σεμιράμιδα είναι αυτη που μετά τον θανατο του Νίνου θα τειχίσει την Νινόη-Νινευή και θα την μεταονομάσει σε Βαβυλώνα...

Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1c, line 9

                      
μετ δ τν Νίνου θάνατον
τείχισε τν Βαβυλνα πτι πλίνθωι κα
σφάλτωι, κα τ το Βήλου ερν κατεσκεύασεν

Suda, Lexicon
Alphabetic letter sigma, entry 220, line 4

<Σεμιράμεια τείχη. εριχούντια> δέ.  
sigma.220.1
<Σεμίραμις·> ατη βασιλεύσασα τν σσυρίων πρώτη κα κατα-
δυναστεύσασα κα πολλος νθρώπους νελοσα πρτα μν ξερε τ
μέταλλα, τος δ αχμαλώτοις τν τούτων ργασίαν πέτρεψε. περι-
έθηκε δ κα τείχη πρώτη τ Νινευί, μετονομάσασα ταύτην Βαβυλνα.
κα τος ποταμος περιεβάλετο στόμια κα τς πυραμίδας νήγειρε
κα πρς τν κεανν διαπλεύσασα τος πρς ατν οκοντας
στόρησεν· εσ δ ο Αθίοπες...
Theophilus Apol., Ad Autolycum
Book 2, section 31, line 8

δ Νινευ γενήθη ν πρώτοις <πόλις μεγάλη>.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Onomasticon
Page 136, line 3
στι δ κα ουδαίων ες τι νν πόλις Νινευ καλουμένη περ τν Γωνίαν τς ραβίας.

Αργότερα μέσα από τα κείμενα των Ισραηλιτών προφητών όπως ο Ιωνάς, ο Σοφονίας και ο Ναούμ εξήγγειλαν αγγέλματα κρίσης αλλά και σωτηρίας αναφορικά με την πρωτεύουσα της Ασσυριακής αυτοκρατορίας Νινοή- Νινευή, καθώς περιγραφόταν ως η «πόλη της αιματοχυσίας» (Ιωνάς 1:2· κεφ. 3· Ναούμ 1:1· 3:1· Σοφονίας 2:13-15). Έτσι ενώ η πόλη αναφέρεται ότι θα καταστραφεί εντός τριών ημερών, στην αφήγηση του βιβλίου του Ιωνά, σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι της Νινευή διασώθηκαν, καθώς μετανόησαν για τα πονηρά τους έργα μετά από το κήρυγμα του προφήτη. (Ματθαίος 12:41· Λουκάς 11:30, 32)

Έτσι θα μετονομαστεί σε «πόλη περιστερά» από τον Σοφονία,
( Σοφ. 3,1  πιφανς κα πολελυτρωμένη, πόλις περιστερά· )

 'Oπου μέσω της μετανοίας, και λειτουργούσα ως κολυμπήθρα  που θα ξεπλύνει τα αμαρτήματά της- και  θα παρθεί απόφαση από το Θεό να σωθεί και η πόλη αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοί της !!!

Cyrillus Theol., Commentarius in xii prophetas minores
Volume 1, page 146, line 4

             κα γον πολυανδρούσης γαν τς Βαβυλωνίων,
κα Νινευ, φησν, “ς κολυμβήθρα δατος τ δατα ατς,”
ντ το, ς κολυμβήθρα πλήρης δάτων, οτω τ πλθος ατς.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 44, line 15

                    μοίως <κ βάθους> ν «<σημεον> ωνς» «κ τς κοιλίας το
κήτους» προϊν κα Νινευίταις λλοφύλοις νδράσιν κηρύττων.

Epiphanius Scr. Eccl., De prophetarum vita et obitu (recensio prior) [Sp.]
Page 19, line 17

           
Κα μετενόησαν ο Νινευΐται τ θε κα λεήθησαν.

Στο βιβλίο του Ιωνά, η Νινευί αναφέρεται ως μια τεράστια πόλη, την οποία για να τη διασχίσεις σε πλάτος χρειάζονται τρεις μέρες. Ακόμη, το ιδεόγραμμα που αντιστοιχεί στο όνομα της πόλης, έχει τη σημασία του «Οίκου των ψαριών», συνδέοντας την με την ύπαρξή της δίπλα στον μεγάλο ποταμο Τίγρη αλλα και ως η  μεγάλη κολυμπήθρα του ύδατος που ξεπλένει της αμαρτίες της και σώζεται “ς κολυμβήθρα δατος τ δατα ατςσυνεχίζετε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...