7 Δεκεμβρίου 2010

Περι έργων της Ρέας/Σεμιράμιδος


H Ρέα/Σεμίραμις και τα αρχαία κείμενα με αναφορές στο όνομα της και στα έργα της είναι πάμπολλα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑΙ.
 Σεμίραμις. Θυγατρ μν, ς φησι Κτησίας,
Δερκετος τς Συρίας θεο κα Σύρου τινός, τις
τράφη π Σιμόεντος, πηρέτου το βασιλέως Νίνου.
γαμηθεσα δ ννέ, πάρχ τιν βασιλικ, εχεν υούς.
λοσα δ Βάκτρα μετ το νδρός *, πιγνος Νίνος
δη γηραις ν γάμησεν. δ τέκνωσεν ξ ατο
Νίνυαν παδα. μετ δ τν Νίνου θάνατον τείχισε τν
Βαβυλνα πτ πλίνθ κα σφάλτ κα τ το Βήλου
ερν κατεσκεύασεν. πιβουλευθεσα δ π το υο
Νινύου τελεύτησεν, τη βιώσασα ξʹ, βασιλεύσασα
τη μβʹ.


Μητέρα της Σεμιράμιδος η Δερκετώ (Δερκομαι σημαίνει βλέπω, κοιτάζω, αλλά και φεγγοβολώ, φωτίζω λάμπω κλπ ) άλλη ονομασία της Φεγγαροθεάς Αρτέμιδας ή της Αφροδίτης, της Αταργατιδος, Ατταρατας  κλπ.

Μια θρυλική γυναίκα. Άλλοι αναφέρουν ότι έχει χτίσει την Νινευή στο όνομα του γιού της κι άλλοι την Βαβυλώνα, την Ταρσό κλπ., τειχίζει πόλεις, έχει δημιουργήσει αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προλάβει τους κατακλυσμούς, ναυπηγεί τριήρεις, χτίζει ναούς, με ελεφαντόδοντο, χρυσάφι κι ασήμι…ηγείτε σε πολέμους  και μένει στην μνήμη των ανθρώπων της.Scholia In Aristophanem, Scholia in aves (scholia vetera)
Argumentum-scholion sch av, verse 552, line 3

                                       
Σεμίραμις δ κτισε τν Βαβυλνα.

Scholia In Aristophanem, Commentarium in aves (scholia vetera et recentiora Tzetzae)
Argumentum-dramatis personae-scholion sch av, section-verse 552, line 2

κα Βαβυλν δ π πλίνθων πτν κτίσθη κα ντ το γύψου
σφάλτ συνεδέθη· Σεμίραμις δ ατν κτισεν.


Georgius Syncellus Chronogr., Ecloga chronographica

…τοτον διεδέξατο Σεμίραμις διαβόητος, πολλαχο τς γς γειρε
χώματα προφάσει μν δι τος κατακλυσμούς, τ δ' ν ρα τν ρω-
μένων ζώντων κατορυσσομένων ο τάφοι, ς Κτησίας στορε· στε οδν
ξιομνημόνευτον λλησιν στορεται πρ γύγου, πλν Φορωνέως το
συγχρονίσαντος ατ κα νάχου το Φορωνέως πατρός, ς πρτος
ργους βασίλευσεν, ς κουσίλαος στορε

Pseudo-Nonnus, Scholia mythologica
Oration 4, historia 67, line 18

ξηκοστ βδόμη στν στορία κατ τν γεωργίαν κα τν
ναυπηγίαν. στι δ ατη καθς μυθεύεται…

 Λέγει δ θεος Γρηγόριος τι κα ναυπηγία παρ θη-
ναίοις ερηται. ομαι δ ατν λέγειν περ τς ναυμαχικς
τέχνης. ναυμάχοι γρ κατ' κρον θηναοι. νας γρ λέγονται
πρτοι Φοίνικες ναυπηγήσασθαι, τριήρεις δ Σεμίραμις.  

Eustathius Philol., Scr. Eccl., Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem
Section 1005, line 4

… 
τι πρς νότον τς Μεσοποταμίας Περσικ
μητρόπολις Βαβυλν, ερ πόλις, τεχος περιβεβλη-
μένη χαλκον κατά τινας, κα ποταμ περιρρεομένη.
Ταύτην, φησ, πσαν τείχεσιν ρραγέεσσι Σεμίραμις
στεφάνωσεν, πουγέ τινες, ς ερηται, κα χαλκον
ατ τεχος στόρησαν, κα λλα πολλ θαυμάσια δίχα
τν νωτέρω κτεθειμένων περ ατς ξέθεντο. Κα
π τ κροπόλει δ, φησ, βωμν τ Βήλ Σεμίρα-
μις δρυσε, χρυσ κα λέφαντι κα ργύρ σκήσασα.
Βλος δ ν βασιλες Βαβυλνος, υἱὸς Δις, φ' ο
κα πύλαι Βαβυλνος Βηλίδες, κα Ζες ατς κατά
τινας. Δι κα ρόδοτος ερν εναι ατόθι λέγει
Βήλου Διός …


Cyrillus Theol., Contra Julianum (lib. 1-2)
Book 1, section 10, line 4

Κατεσκεδασμένων δ ον τν ξ αματος Νε, ετα
καιρο διϊππεύσαντος πρτος σσυρίων πιφανς βασιλεσαι
λέγεται Νίνος ρβήλου πας, ο κα πώνυμος Νινευ
πόλις, ς τ τείχη Σεμίραμις Νίν συνοικήσασα μεγαλοφυς
σκευάσατο.

Etymologicum Genuinum, Etymologicum genuinum (νάβλησις – βώτορες)
Alphabetic letter beta, entry 2, line 1

 <Βαβυλών>· πόλις σσυρίας, ν Σεμίραμις τείχισε τ
περιβοήτ
τείχει.


Paraphrases In Dionysium Periegetam, In Dionysii periegetae orbis descriptionem
Section 1001-1016, line 8

                           Πρς δ τν νότον μεγάλη
πόλις Βαβυλν, ντινα χαλκος κα σχυρος τείχεσιν
Σεμίραμις στεφάνωσεν, π δ τν κρόπολιν τ
Βήλ, τοι τ βασιλε μλλον τ Δι το Δις
υἱῷ, μέγαν δόμον ναν κοδόμησεν δρύσατο, τ
χρυσ κα λέφαντι κα ργύρ καλλωπίσασα κα πι-
μελησαμένη.

Scholia In Aristophanem, Scholia in nubes (scholia recentiora Eustathii, Thomae Magistri et Triclinii)

κα  τ τείχη τ βαβυλώνια,   Σεμίραμις κτισεν.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter sigma, entry 220, line 1

<Σεμίραμις·> ατη βασιλεύσασα τν σσυρίων πρώτη κα κατα-
δυναστεύσασα κα πολλος νθρώπους νελοσα πρτα μν ξερε τ
μέταλλα, τος δ αχμαλώτοις τν τούτων ργασίαν πέτρεψε.

Το όνομά της χαράζετε  στην μνήμη των ανθρώπων ανεξήτηλα.

Lucianus Soph., De Syria dea
Section 39, line 5

                                 ν ριστερ το νε Σεμιράμιος ξόανον στηκεν ν
δεξι τν νην πιδεικνύουσα.

Periplus Maris Erythraei, Anonymi (Arriani, ut fertur) periplus maris Erythraei
Section 35, line 7

                               Τούτου δ το στόματος κ
τν εωνύμων στν ρη μέγιστα λεγόμενα σαβν,
κ δ τν δεξιν ντικρυς φορώμενον λλο στρογγύλον
ψηλν, τ Σεμιράμεως λεγόμενον, κα μέσος ατς
διάπλους το στόματος ς σταδίους ξακοσίους, δι' ο
μέγιστος κα πλατύτατος ες τος σωτάτους τόπους
Περσικς κόλπος ναχεται, καθ' ν ν τος σχάτοις
ατο μέρεσιν μπόριόν στι νόμιμον, λεγόμενον  
πολόγου, κειμένη κατ Πασίνου Χάρακα κα πο-
ταμν Εφράτην.


Η φήμη της εχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ασίας. Ο Αλέξανδρος κατά τις εκστρατείες του φαίνεται από τις επιστολές του προς τον Αριστοτέλη γράφει ότι επήγε τα στρατεύματά του στα Βασίλεια της Σεμιραμιδος, γιατι επιθυμούσε να τα δεί και να τα θαυμάσει καθώς είναι διαφημισμένα  και θαυμαστά

Historia Alexandri Magni, Recensio α sive Recensio vetusta
Book 3, chapter 18, section 1, line 2

ναγκαον γησάμην δηλσαί σοι. ρρωσο.’
3.18.1.1
 Οτως γράψας τν πιστολν λέξανδρος τ ριστοτέλει πγε
τ στρατεύματα π τ Σεμιράμεως βασίλεια· πιθυμητικς γρ ατ
εχε θεάσασθαι· ν γρ καθ' λην τν χώραν κα τν λλάδα περιφήμιστα
... βασίλευε δ τς πόλεως γυν χουσα κάλλος περήφανον, μέσης λικίας
τυγχάνουσα <χήρα, τριν παίδων μήτηρ, νομα Κανδάκη>, Σεμιράμεως
τς βασιλίδος <πόγονος>. πρς ατν πεμψεν πιστολν λέξανδρος
περιέχουσαν οτως· [πιστολ λεξάνδρου Κανδάκ.]

Μάλιστα φτάνουν σε περιοχή όπου υπάρχουν στήλαι χρυσαί η μία αφιερωμένη σε άνδρα και η άλλη σε γυναίκα. Στις Στήλες του Ηρακλή και της Σεμιράμιδος.
(– φυσικά δεν έχουν σχέση με τις Ηράκλειες Στήλες του Γιβραλτάρ.)

Historia Alexandri Magni, Recensio γ (lib. 2)
Section 34, line 5

διελθν δ τν
τν γρίων νθρώπων κείνων χώραν δι' μερν πέντε ες
τέραν κατελάβομεν γν, νθα στλαι εστήκεισαν δύο χρυσα,
μία μν νδρός, δ τέρα γυναικός· ς περιτυχν λέ-
ξανδρος φη· “ρακλέως στλαι αται κα Σεμιράμεως.”
ν κεσε ον διελθόντες λίγον τι κα τ Σεμιράμεως ερο-
σαν βασίλεια, οίκοτα δέ. εσει ον λέξανδρος ες ατ
μετ το Μακεδονικο στρατο κα μόνου, Πέρσαι δ κα Α-
γύπτιοι πέριξ διανεπαύσαντο μέρας τρες. …Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...